กำหนดสถานที่สอบแข่งขันตำแหน่งนักสันทนาการปฏิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สน.บถ. มท 0809.3/ว2018 29 ก.ย. 2560
ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว5537 29 ก.ย. 2560
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.ย. 2560
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.ย. 2560
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2011 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.ย. 2560
แจ้งผลการอนุมัติเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับดำเนินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด่วนที่สุด กศ. มท.0816.2/ว1992 28 ก.ย. 2560
แจ้งผลการอนุมัติเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด่วนที่สุด กศ. มท.0816.2/1999 28 ก.ย. 2560
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.ย. 2560
การโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1992 28 ก.ย. 2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว5459 28 ก.ย. 2560
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1993 28 ก.ย. 2560
การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1997 28 ก.ย. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ สน.คท. มท 0808.2/10128-10203 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.ย. 2560
ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1936 27 ก.ย. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นค่าใช้จ่ายในการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/10103 27 ก.ย. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นค่าใช้จ่ายในการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/10085-10102 27 ก.ย. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นค่าใช้จ่ายในการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน สน.คท. มท 0808.2/10075-10084 27 ก.ย. 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว5460 27 ก.ย. 2560
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1977 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.ย. 2560
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1966 26 ก.ย. 2560
<< หน้าแรก...     76      77      78      79     (80)     81      82      83      84     ....หน้าสุดท้าย >> 785