การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว9 1 ส.ค. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.คท. มท 0808.2/8176-8251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ส.ค. 2560
ขอความร่วมมือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กศ. มท 0816.4/ว4196 1 ส.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน (CDD : Community Driven Development) กพส. มท 0810.3/ว1507 31 ก.ค. 2560
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4189 31 ก.ค. 2560
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท กพส. มท 0810.6/ว1509 31 ก.ค. 2560
จุลสารครบรอบ 50 ปี อาเซียน (ASEAN Booklet) กพส. มท 0810.2/ว1430 31 ก.ค. 2560
ติดตามตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว8264 31 ก.ค. 2560
ขอความร่วมมือรายงานผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) กศ. มท 0816.5/ว1505 31 ก.ค. 2560
การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1502 31 ก.ค. 2560
การทบทวนเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/8258 31 ก.ค. 2560
การทบทวนเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1504 31 ก.ค. 2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1500 27 ก.ค. 2560
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ กค. มท 0803.3/ว1498 27 ก.ค. 2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1499 27 ก.ค. 2560
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว1496 26 ก.ค. 2560
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1494 26 ก.ค. 2560
โครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชั่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1463 26 ก.ค. 2560
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1483 26 ก.ค. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2560) สน.คท. มท 0808.2/8001-8076 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.ค. 2560
<< หน้าแรก...     77      78      79      80     (81)     82      83      84      85     ....หน้าสุดท้าย >> 773