การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว425 13 ก.พ. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/1473 12 ก.พ. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/1474 12 ก.พ. 2561
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว420 12 ก.พ. 2561
แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว413 12 ก.พ. 2561
แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว414 12 ก.พ. 2561
การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.1) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว415 12 ก.พ. 2561
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ.อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-35 กค. มท 0803.3/ว417,ว418 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.พ. 2561
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว393 12 ก.พ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สน.คท. มท 0808.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.พ. 2561
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 9 ก.พ. 2561
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว392 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.พ. 2561
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 9 ก.พ. 2561
การสำรวจข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการ (ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว386 9 ก.พ. 2561
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว19 8 ก.พ. 2561
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว18 8 ก.พ. 2561
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว0679 8 ก.พ. 2561
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 8 ก.พ. 2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน (อุ่นไอรัก คลายความหนาว) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/1360 8 ก.พ. 2561
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2561) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว18 8 ก.พ. 2561
<< หน้าแรก...     77      78      79      80     (81)     82      83      84      85     ....หน้าสุดท้าย >> 816