แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว343 5 ก.พ. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว325 5 ก.พ. 2561
การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจาก www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว341 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ก.พ. 2561
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้นของสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.3/ว338 2 ก.พ. 2561
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว342 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 2 ก.พ. 2561
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 2 ก.พ. 2561
แก้ไขข้อความในแบบตัวอย่างแนวทางการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงในการตั้งงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ สน.คท. มท 0808.2/ว335 2 ก.พ. 2561
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการนำเงินส่งคลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว340 2 ก.พ. 2561
การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.พ. 2561
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว5 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.พ. 2561
สำรวจข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว260 1 ก.พ. 2561
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสรุปข้อมูลสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มเติม ตามแบบ 4 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว315 1 ก.พ. 2561
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติการ กจ. มท 0802.3/90 31 ม.ค. 2561
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว16 31 ม.ค. 2561
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว15 31 ม.ค. 2561
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว311 31 ม.ค. 2561
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว0546 31 ม.ค. 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว305 31 ม.ค. 2561
แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว306 31 ม.ค. 2561
ขอความร่วมมือประสานและแจ้งรายชื่อศึกษานิเทศก์และครูพี่เลี้ยงที่จะเข้าร่วมการอบรมไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว252 31 ม.ค. 2561
<< หน้าแรก...     78      79      80      81     (82)     83      84      85      86     ....หน้าสุดท้าย >> 816