การนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1960 26 ก.ย. 2560
การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ด่วน สน.คท. มท 0808.2/ว5419 26 ก.ย. 2560
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1958 26 ก.ย. 2560
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. 25 ก.ย. 2560
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 25 ก.ย. 2560
ผลการคัดเลือกสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 กปต. 25 ก.ย. 2560
ผลการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 กปต. 25 ก.ย. 2560
แนวทางปฏิบัติการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านระบบธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว1957 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.ย. 2560
การรับสม้ัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1939 25 ก.ย. 2560
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1952 25 ก.ย. 2560
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1953 25 ก.ย. 2560
ยกเลิกการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ในตำแหน่งนักสันทนาการปฏิบัติการ และตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1943 25 ก.ย. 2560
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ Pensions' Electronic Filing ส่วนราชการผู้ขอ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1938 [เอกสารแนบ] 22 ก.ย. 2560
ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1929 22 ก.ย. 2560
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5364 22 ก.ย. 2560
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับประสานการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1933 21 ก.ย. 2560
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน กันยายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ก.ย. 2560
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว932 21 ก.ย. 2560
แจ้งรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการฝึึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.2/ว1930 21 ก.ย. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) สน.คท. มท 0808.2/ว1928 21 ก.ย. 2560
<< หน้าแรก...     78      79      80      81     (82)     83      84      85      86     ....หน้าสุดท้าย >> 785