ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการและพนักงานสน.บถ. มท 0809.2/ว2397 10 พ.ย. 2560
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.4/ว2410 10 พ.ย. 2560
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2429 9 พ.ย. 2560
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี กศ. มท 0816.5/ว2431 9 พ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย อาชีวศึกษา รวมถึงสถานศึกษาขยายโอกาสทุกแห่ง เข้าร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูรีพอร์ต ผ่านบัญชีผุ้ใช้งาน Facebook.com กศ. มท 0816.3/ว2432 9 พ.ย. 2560
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการ Wastewater Management Master Plan in Eastern Region of Thailand และการนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสียที่สอดคล้อง Thailand 4.0 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2415 9 พ.ย. 2560
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2421 9 พ.ย. 2560
แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2419 9 พ.ย. 2560
ขอความอนุเคราะห์การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กศ. มท 0816.4/ว2416 9 พ.ย. 2560
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 9 พ.ย. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/13959-14034 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 พ.ย. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/13936-13958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 พ.ย. 2560
ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2372 9 พ.ย. 2560
โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาด้วยแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ (EDUCATION IN FINLAND) กศ. มท 0816.3/ว2409 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3] [เอกสาร 4] [เอกสาร 5] 8 พ.ย. 2560
เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 6 (6th ASEAN Scout Jamboree,Philippines) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2420 8 พ.ย. 2560
การประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2412 8 พ.ย. 2560
ขอแก้ไขเอกสารตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว2306 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2418 8 พ.ย. 2560
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน 3 กองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว2413 8 พ.ย. 2560
การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนต่าง ๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กพส. มท 0810.5/ว2414 8 พ.ย. 2560
ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2401 7 พ.ย. 2560
<< หน้าแรก...     79      80      81      82     (83)     84      85      86      87     ....หน้าสุดท้าย >> 798