แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1412 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 14 ก.ค. 2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000) ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.3/ว1410 14 ก.ค. 2560
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.5/ว29,ว30 14 ก.ค. 2560
การคัดเลือกสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 กปต. มท 0811.1/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 13 ก.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ตามแนวทาง Thinking School กศ. มท 0816.3/ว1400 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ค. 2560
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว61 13 ก.ค. 2560
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว17 13 ก.ค. 2560
ขอให้รายงานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี กม. มท 0804.5/ว1329 13 ก.ค. 2560
จัดส่งบัญชีข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.ค. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทนและสวัสดิการครู) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 สน.คท. มท 0808.2/7397-7401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.ค. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7108-7183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.ค. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7261-7336 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.ค. 2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายฯ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ค่าใช้จ่ายฯ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.2560) สน.คท. มท 0808.2/7185-7260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.ค. 2560
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1386 12 ก.ค. 2560
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 Thailand English Online Contest by System (TEOC 3) กศ. มท 0816.3/ว1389 12 ก.ค. 2560
รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ และมีสิทธิส่งเอกสารผลงานและข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานฉบับสมบูรณ์ (เพิ่มเติม) กจ. 12 ก.ค. 2560
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว1381 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.ค. 2560
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กศ. มท 0816.3/ว1371 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.ค. 2560
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว58 11 ก.ค. 2560
การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1383 11 ก.ค. 2560
<< หน้าแรก...     79      80      81      82     (83)     84      85      86      87     ....หน้าสุดท้าย >> 772