ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [บัญชีรายชื่อ] 26 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว16 26 ม.ค. 2561
ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว250 26 ม.ค. 2561
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste to Energy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว238 26 ม.ค. 2561
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste to Energy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว239 26 ม.ค. 2561
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว15 26 ม.ค. 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.2/ว222 26 ม.ค. 2561
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว259 26 ม.ค. 2561
รายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบรายงาน ศพด.1-5) สน.บถ. มท 0809.4/ว2348 26 ม.ค. 2561
เร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ สน.บถ. มท 0809.3/ว257 26 ม.ค. 2561
การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว251 25 ม.ค. 2561
โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว249 25 ม.ค. 2561
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว158 25 ม.ค. 2561
การดำเนินการจัดทำข้อมูลและตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทย โดยกำหนดการจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากรครู (ตามแบบ A7 และ A8) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว245 25 ม.ค. 2561
การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว0444 25 ม.ค. 2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว236 24 ม.ค. 2561
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ (อุ่นไอรัก คลายความหนาว) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว227 24 ม.ค. 2561
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.2/ว210 24 ม.ค. 2561
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว220 24 ม.ค. 2561
ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนกอีแอ่นกินรังที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว212 23 ม.ค. 2561
<< หน้าแรก...     80      81      82      83     (84)     85      86      87      88     ....หน้าสุดท้าย >> 816