การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว3835 7 ก.ค. 2560
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1372 7 ก.ค. 2560
แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ก.ค. 2560
ซักซ้อมแนวทางการบำรุงรักษาระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว1367 7 ก.ค. 2560
การประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1368 7 ก.ค. 2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว55 7 ก.ค. 2560
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1364 6 ก.ค. 2560
แจ้งชะลอการดำเนินโครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ระดับประเทศ) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1347 6 ก.ค. 2560
แนวทางการรักษาการในตำแหน่งบริหารเกินกว่า 150 วัน กรณีได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว54 6 ก.ค. 2560
การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1351 6 ก.ค. 2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1352 6 ก.ค. 2560
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.5/ว1346 6 ก.ค. 2560
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนกีฬา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว 1330 5 ก.ค. 2560
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว53 5 ก.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1344 5 ก.ค. 2560
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ.2554 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3748 5 ก.ค. 2560
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และ เงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1326 5 ก.ค. 2560
ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1307 4 ก.ค. 2560
แจ้งเปิดระบบการบันทึกข้อมูล LPA ด้านที่ 6 นวัตกรรมท้องถิ่น ในระบบฐานข้อมูลกลางของ อปท. (INFO) กพส. มท 0810.7/ว6989 [คู่มือ] 4 ก.ค. 2560
แจ้งการเร่งรัดการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (สถ - อปท) ประจำปี 2560 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว6990 4 ก.ค. 2560
<< หน้าแรก...     81      82      83      84     (85)     86      87      88      89     ....หน้าสุดท้าย >> 773