แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1846 13 ก.ย. 2560
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1853 13 ก.ย. 2560
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1854 13 ก.ย. 2560
ขอส่งเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษาสำหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1857 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ย. 2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1851 13 ก.ย. 2560
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1852 13 ก.ย. 2560
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1845 13 ก.ย. 2560
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1855 13 ก.ย. 2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สน.บถ. มท 0809.4/ว28 13 ก.ย. 2560
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว29 13 ก.ย. 2560
การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) กศ. มท 0816.2/ว1826 13 ก.ย. 2560
ซํกซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1745 13 ก.ย. 2560
ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า Thai Rabies Net ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1835 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.ย. 2560
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว1839 13 ก.ย. 2560
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว27 12 ก.ย. 2560
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1841 12 ก.ย. 2560
การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น (Pre - ceiling) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว1843 12 ก.ย. 2560
การจัดสรรค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการและคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ ในระดับจังหวัด เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว1830 12 ก.ย. 2560
การรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ (พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว194 12 ก.ย. 2560
<< หน้าแรก...     81      82      83      84     (85)     86      87      88      89     ....หน้าสุดท้าย >> 785