โครงการ/กิจกรรม : (วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ) (World Babies Day 2018) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2659 28 ส.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11652-11664 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11889-11916 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2561
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพ่ิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2654 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2561
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการด้านการเงินการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.3/ว2626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 28 ส.ค. 2561
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2656 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ส.ค. 2561
การขับเคลื่อนโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 27 ส.ค. 2561
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2637 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ส.ค. 2561
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2642 27 ส.ค. 2561
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2619 27 ส.ค. 2561
การจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 76 จังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2641 27 ส.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน) ด่วนที่สุด ศส. มท 0806.3/ว2635 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 27 ส.ค. 2561
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 27 ส.ค. 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.9/ว37 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ส.ค. 2561
การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง สน.บถ. มท 0809.5/ว22 24 ส.ค. 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในรอบ 1 ปี และเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2562 สล. มท 0801.2/ว2605 23 ส.ค. 2561
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนิเทศติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2601 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 23 ส.ค. 2561
สำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ส.ค. 2561
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว2602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 23 ส.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11611-11641 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ส.ค. 2561
<< หน้าแรก...     9      10      11      12     (13)     14      15      16      17     ....หน้าสุดท้าย >> 786