การติดตามแบบรายงานประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) สน.บถ. มท 0809.4/ว3098 1 ต.ค. 2561
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 1 ต.ค. 2561
จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ กพส. มท 0810.5/ว3039 28 ก.ย. 2561
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3070 28 ก.ย. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13816 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.ย. 2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5547 28 ก.ย. 2561
การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5553 28 ก.ย. 2561
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3045 28 ก.ย. 2561
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3058 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 28 ก.ย. 2561
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3059 28 ก.ย. 2561
การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3067 28 ก.ย. 2561
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0808.6/ว3051 28 ก.ย. 2561
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว 3055 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสารแนบ] 28 ก.ย. 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว 3064 28 ก.ย. 2561
การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.ย. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3053 27 ก.ย. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13654-13723 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย กพส. มท 0810.5/ว2643 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.ย. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13726-13764 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ] 27 ก.ย. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13650-13653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.ย. 2561
<< หน้าแรก...     15      16      17      18     (19)     20      21      22      23     ....หน้าสุดท้าย >> 800