การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว60 8 พ.ค. 2561
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ กจ. มท 0802.3/ว59 8 พ.ค. 2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1345 8 พ.ค. 2561
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1335 8 พ.ค. 2561
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมฯ (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/1336 8 พ.ค. 2561
รายงานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1287 8 พ.ค. 2561
การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1299 [แบบรายงาน] 7 พ.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลเพื่อต่อต้านการทุจริตของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817/ว1328 7 พ.ค. 2561
ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมครูทางไกล ศูนย์การอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1312 [เอกสารแนบ] 4 พ.ค. 2561
ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ไปปฏิบัติ ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561 กพส. มท 0810.3/ว1300 3 พ.ค. 2561
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1298 3 พ.ค. 2561
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว1297 3 พ.ค. 2561
โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว1271 3 พ.ค. 2561
การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1295 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 3 พ.ค. 2561
การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว1272 2 พ.ค. 2561
สรุปสาระสำคัญประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 และตัวอย่างข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1270 2 พ.ค. 2561
การขยายระยะเวลาลงทะเบียนล่วงหน้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุฯ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 กค. มท 0803.4/ว1285 2 พ.ค. 2561
รับสมัครโครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กพส. มท 0810.3/ว1275 2 พ.ค. 2561
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1236 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 2 พ.ค. 2561
แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1088 2 พ.ค. 2561
<< หน้าแรก...     15      16      17      18     (19)     20      21      22      23     ....หน้าสุดท้าย >> 771