สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย และสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ กค. มท 0803.3/ว3886 28 พ.ย. 2561
งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3883 28 พ.ย. 2561
การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3882 28 พ.ย. 2561
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตบ. มท 0805.2/ว3880 28 พ.ย. 2561
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบดำเนินงาน) สำหรับค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด และนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว3871 28 พ.ย. 2561
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี สน.บถ. มท 0809.3/ว3758 27 พ.ย. 2561
แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 11-20 กยผ. มท 0815.4/ว93 27 พ.ย. 2561
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. 27 พ.ย. 2561
การคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.3/ว3863 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 พ.ย. 2561
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 สน.บถ. 27 พ.ย. 2561
การจัดทำงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3859 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 พ.ย. 2561
รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กยผ. มท 0815.4/ว90 27 พ.ย. 2561
การปรับเปลี่ยนกำหนดการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3862 27 พ.ย. 2561
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการบริหารงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3852 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 27 พ.ย. 2561
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) ตามปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3839 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 พ.ย. 2561
การยกเลิการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3849 27 พ.ย. 2561
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3848 27 พ.ย. 2561
แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว3840 26 พ.ย. 2561
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5ว3842 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 พ.ย. 2561
การบริหารจัดการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3824 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 พ.ย. 2561
<< หน้าแรก...     16      17      18      19     (20)     21      22      23      24     ....หน้าสุดท้าย >> 816