การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว กพส. มท 0810.2/ว3539 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 พ.ย. 2561
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ.มท 0809.4/ว3564 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 5 พ.ย. 2561
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ.มท 0809.4/ว3563 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 5 พ.ย. 2561
ประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ.2561 กศ.มท 0816.3/ว1558 5 พ.ย. 2561
บัญชีคุณสมบัติของข้าราชการท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท 0809.3/ว3561 5 พ.ย. 2561
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน กศ.มท 0816.2/ว3545 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 พ.ย. 2561
ขยายระยะเวลาการเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส.มท 0810.3/ว36 5 พ.ย. 2561
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. 5 พ.ย. 2561
แจ้งประกาศผลการตัดสินการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น (ระดับประเทศ)กต.มท 0818.3/ว3537 5 พ.ย. 2561
การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กศ.มท 0816.3/ว6334 2 พ.ย. 2561
ขอส่งแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2563) ด่วนที่สุด กพส.มท 0810.5/ว3533 2 พ.ย. 2561
โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด สน.คท.มท 0808.4/ว3522 2 พ.ย. 2561
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competency) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ.มท 0816.3/ว3531 2 พ.ย. 2561
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ.มท 0816.3/ว6309 2 พ.ย. 2561
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส.มท 0810.5/ว3507 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 2 พ.ย. 2561
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.2560 กพส.มท 0810.5/ว3489 2 พ.ย. 2561
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด กยผ.มท 0815.3/ว3521 [แนวทางฯ] [แบบฟอร์มฯ] 2 พ.ย. 2561
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ด่วนที่สุด กพส.มท 0810.6/ว3486 [เอกสารแนบ] 2 พ.ย. 2561
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ด่วนที่สุด กศ.มท 0816.2/ว3512 2 พ.ย. 2561
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว3493 1 พ.ย. 2561
<< หน้าแรก...     22      23      24      25     (26)     27      28      29      30     ....หน้าสุดท้าย >> 816