โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1442 31 พ.ค. 2561
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้ง อปท. ที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.3/ว1600 31 พ.ค. 2561
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว100 31 พ.ค. 2561
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/1579 31 พ.ค. 2561
การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร สน.คท. มท0808.2/ว1581 31 พ.ค. 2561
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/ว1583 31 พ.ค. 2561
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2895 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 31 พ.ค. 2561
การรับรองสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง สน.บถ. มท 0809.3/ว1576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 พ.ค. 2561
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1537 31 พ.ค. 2561
เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1538 31 พ.ค. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว1575 31 พ.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1557 30 พ.ค. 2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1580 30 พ.ค. 2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1577 30 พ.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานเสวนา (การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1578 30 พ.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1562 30 พ.ค. 2561
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561 ด่วนมาก กม. มท 0808.6/ว1510 28 พ.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1549 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 พ.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1558 28 พ.ค. 2561
การตีความนิยามคำว่า (ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1521 28 พ.ค. 2561
<< หน้าแรก...     24      25      26      27     (28)     29      30      31      32     ....หน้าสุดท้าย >> 785