การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียน กศ. มท 0816.2/ว573 2 มี.ค. 2561
แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว576 [เอกสารแนบ] 28 ก.พ. 2561
ขอความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ กพส. มท 0810.5/ว571 28 ก.พ. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/2088 27 ก.พ. 2561
ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว558 27 ก.พ. 2561
การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว560 27 ก.พ. 2561
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว509 27 ก.พ. 2561
ซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว557 27 ก.พ. 2561
การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.พ. 2561
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/2091 26 ก.พ. 2561
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว550 26 ก.พ. 2561
การตรวจสอบโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1077 26 ก.พ. 2561
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว547 26 ก.พ. 2561
การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษการสอนบุคลากรที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ กศ. มท 0816.3/ว545 26 ก.พ. 2561
การแปลงฐานข้อมูลจากโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 V 2.4 เป็น LTAX 3000 V 3.0 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว518 26 ก.พ. 2561
การบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว548 26 ก.พ. 2561
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน กค. มท 0803.3/ว535 26 ก.พ. 2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว536 26 ก.พ. 2561
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว526 26 ก.พ. 2561
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว527 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.พ. 2561
<< หน้าแรก...     30      31      32      33     (34)     35      36      37      38     ....หน้าสุดท้าย >> 772