ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.2/3146 5 ต.ค. 2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย กม. มท 0804.3/ว3110 5 ต.ค. 2561
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3157 [แบบรายงานฯ] 5 ต.ค. 2561
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว164 5 ต.ค. 2561
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ปีการศึกษา 2560 กศ. มท 0816.3/ว3128 5 ต.ค. 2561
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.5/ว5 5 ต.ค. 2561
ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITAS ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3154 5 ต.ค. 2561
ขยายเวลาการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.3/ว3158 5 ต.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3138 5 ต.ค. 2561
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3145 [แบบรายงาน 1] [แบบรายงาน 2] 4 ต.ค. 2561
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3144 4 ต.ค. 2561
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน สน.บถ. มท 0809.4/ว38 4 ต.ค. 2561
การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 กจ. มท 0802.4/ว3123 4 ต.ค. 2561
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) รุ่นที่ 15 กจ. มท 0802.4/ว3124 4 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... กต. มท 0818.3/ว3130 4 ต.ค. 2561
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3129 3 ต.ค. 2561
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3122 3 ต.ค. 2561
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3120 [เอกสารแนบ] 3 ต.ค. 2561
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป กค. มท 0803.3/ว3121 3 ต.ค. 2561
การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบจ่ายตรง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3111 2 ต.ค. 2561
<< หน้าแรก...     30      31      32      33     (34)     35      36      37      38     ....หน้าสุดท้าย >> 816