การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว439 14 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว443 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 14 ก.พ. 2561
ประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว23 14 ก.พ. 2561
การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] 13 ก.พ. 2561
แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1 13 ก.พ. 2561
เร่งรัดติิดตามผลการดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว2 13 ก.พ. 2561
การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว425 13 ก.พ. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/1473 12 ก.พ. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/1474 12 ก.พ. 2561
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว420 12 ก.พ. 2561
แจ้งคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว413 12 ก.พ. 2561
แจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว414 12 ก.พ. 2561
การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.1) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว415 12 ก.พ. 2561
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ.อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21-35 กค. มท 0803.3/ว417,ว418 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.พ. 2561
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว393 12 ก.พ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สน.คท. มท 0808.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ก.พ. 2561
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 9 ก.พ. 2561
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว392 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ก.พ. 2561
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 9 ก.พ. 2561
การสำรวจข้อมูลพื้นที่ดำเนินโครงการ (ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว386 9 ก.พ. 2561
<< หน้าแรก...     32      33      34      35     (36)     37      38      39      40     ....หน้าสุดท้าย >> 771