แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว203 11 เม.ย. 2561
แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1043 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 เม.ย. 2561
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ กศ. มท 0816.3/ว1936 11 เม.ย. 2561
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1045 11 เม.ย. 2561
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว44 11 เม.ย. 2561
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว58 10 เม.ย. 2561
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1046 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 เม.ย. 2561
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว1030 10 เม.ย. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/4955-5030 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 เม.ย. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 สน.คท. มท 0808.2/4809-4855 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 เม.ย. 2561
แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1042 10 เม.ย. 2561
การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1040 10 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมความมั่นใจเด็กปฐมวัย และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัด 6 กิจกรรมหลักโดยใช้ AR & Recording Application เพื่อเสริมพัฒนาการรู้จักตนเองฯ ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1026 10 เม.ย. 2561
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว1024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 เม.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์ กศ. มท 0816.4/ว1005 5 เม.ย. 2561
การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1006 5 เม.ย. 2561
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/189 5 เม.ย. 2561
โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ : ตลาดรักษ์โลก (Green Market) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1003 5 เม.ย. 2561
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1002 5 เม.ย. 2561
โครงการมีความสุขสนุกกับ 4H (Head Heart Hand Health) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4737 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 เม.ย. 2561
<< หน้าแรก...     35      36      37      38     (39)     40      41      42      43     ....หน้าสุดท้าย >> 786