โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1539 5 ก.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว1574 5 ก.ค. 2556
ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1575 5 ก.ค. 2556
การชำระและรับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว50 5 ก.ค. 2556
ทุนรัฐบาลสิงค์โปร์ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1562 5 ก.ค. 2556
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินการรายงานข้อมูลเด็กตามโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุในพื้นที่ทุรกันดาร ด่วนมาก สน.กศ. มท0893.4/ว1563 5 ก.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว1546 [บัญชีรายชื่อ] 4 ก.ค. 2556
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1555 3 ก.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1553 3 ก.ค. 2556
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1552 3 ก.ค. 2556
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0201.2/ว2609 3 ก.ค. 2556
ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และขอให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้ใช้ (Front Line) ระบบสารสนเทศรองรับการดำเนินงาน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1550 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ค. 2556
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1540 2 ก.ค. 2556
ขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. ที่มีครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เร่งดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1549 2 ก.ค. 2556
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ กค. มท 0803/ว1547 2 ก.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 38 สน.กศ. มท 0893.4/ว1515 [รายชื่อ] 2 ก.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 37 สน.กศ. มท 0893.4/ว1514 [รายชื่อ] 2 ก.ค. 2556
การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.9/ว1541 2 ก.ค. 2556
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ อปท. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1542 2 ก.ค. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว121 2 ก.ค. 2556
<< หน้าแรก...     391      392      393      394     (395)     396      397      398      399     ....หน้าสุดท้าย >> 816