กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง และให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ สล. มท 0201.2/ว2489 19 มิ.ย. 2556
ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1453 19 มิ.ย. 2556
สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยฯ สน.บถ. ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว1448 19 มิ.ย. 2556
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กพร. มท 0812/5763 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 19 มิ.ย. 2556
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2556 (รุ่นที่ 20) สน.บถ. มท 0809.9/ว1449 18 มิ.ย. 2556
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สล. มท 0201.2/ว2442 18 มิ.ย. 2556
ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1446 18 มิ.ย. 2556
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว1447 18 มิ.ย. 2556
รายการขอเบิกเงินคงค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว113 18 มิ.ย. 2556
การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1435 [คู่มือฯ] 17 มิ.ย. 2556
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. มท 0803/ว1434 17 มิ.ย. 2556
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุในพื้นที่ทุรกันดาร ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1427 14 มิ.ย. 2556
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว1419 14 มิ.ย. 2556
การหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ สน.กม. มท 0813.2/ว1396 14 มิ.ย. 2556
การกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1410 [เอกสาร] 14 มิ.ย. 2556
ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว1413 13 มิ.ย. 2556
ขอเน้นย้ำการควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว1412 13 มิ.ย. 2556
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1404 [logo OTPC] [คู่มือการใช้งาน] 13 มิ.ย. 2556
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว5625 13 มิ.ย. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว110 13 มิ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     394      395      396      397     (398)     399      400      401      402     ....หน้าสุดท้าย >> 816