การฝึกอบรมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [บัญชีรายชื่อฯ] 18 มี.ค. 2556
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กค. มท 0803/426 18 มี.ค. 2556
การพิารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว757 18 มี.ค. 2556
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556 สน.กศ. มท 0893.2/726 18 มี.ค. 2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2556) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว731 18 มี.ค. 2556
คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว746 15 มี.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 2 (เดือนเษายน - กันยายน 2556) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 15 มี.ค. 2556
โครงการพัฒนาเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ชุมชนเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว750 15 มี.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 26 - 27 สน.กศ. มท 0893.4/ว538 [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 26] [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 27] 15 มี.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 28 สน.กศ. มท 0893.4/ว540 [บัญชีรายชื่อฯ] 15 มี.ค. 2556
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว740 15 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 31 สน.บถ. มท 0809.6/ว736 15 มี.ค. 2556
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว733 15 มี.ค. 2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาส่งผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร "การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง" เพิ่มเติม สน.กศ. มท 0893.4/ว716 15 มี.ค. 2556
ขอให้จัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว720 15 มี.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่ายและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 2/2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว732 [บัญชีรายชื่อฯ] 14 มี.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี 2556 สน.คท. มท 0808.4/ว719 14 มี.ค. 2556
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน กค. มท 0803/ว730 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 14 มี.ค. 2556
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา) กค. มท 0803/ว728 14 มี.ค. 2556
การรับชมสารคดีสั้น วันท้องถิ่นไทย สล. มท 0801.3/ว25 14 มี.ค. 2556
<< หน้าแรก...     395      396      397      398     (399)     400      401      402      403     ....หน้าสุดท้าย >> 798