อนุมัติดำเนินโครงการ และแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว129 17 ม.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 4 มท 0893.4/ว126 [บัญีรายชื่อฯ] 17 ม.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 3 มท 0893.4/ว125 [บัญชีรายชื่อฯ] 17 ม.ค. 2556
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง (ร่าง) มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2556 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว138 17 ม.ค. 2556
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย มท 0802.3/ว7,ว137 17 ม.ค. 2556
คู่มือสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว136 [คู่มือฯ] 17 ม.ค. 2556
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด มท 0803/ว123 16 ม.ค. 2556
ผลการประชุม มท. ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด มท 0810.4/ว4,ว5 16 ม.ค. 2556
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว7 15 ม.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว6 15 ม.ค. 2556
การประชุม เรื่อง การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว114 15 ม.ค. 2556
การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว113 15 ม.ค. 2556
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 มท 0809.9/ว2 [บัญชี่รายชื่อฯ รุ่นที่ 1] [บัญชี่รายชื่อฯ รุ่นที่ 2] 15 ม.ค. 2556
การแต่งตั้งข้าราชการ มท 0802.3/ว110 14 ม.ค. 2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งแบบคำขอรับเงินโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2556 มท 0893.2/ว108 14 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0809.4/ว107 14 ม.ค. 2556
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 12/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว5 14 ม.ค. 2556
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ มท 0801.1/ว3 14 ม.ค. 2556
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระยะที่1 ประจำปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว101 11 ม.ค. 2556
การคัดเลือกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว160 11 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก...     396      397      398      399     (400)     401      402      403      404     ....หน้าสุดท้าย >> 785