การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มท 0808.3/ว3050 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 15 พ.ย. 2555
การคัดเลือกนิติกรในสังกัด สถ. เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0802.2/ว3090 15 พ.ย. 2555
การคัดเลือกนิติกรในสังกัด สถ. เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0802.2/ว131 15 พ.ย. 2555
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว3053 14 พ.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803 /ว3091 14 พ.ย. 2555
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2 ด่วนที่สุด มท 0808.2/13418-13493 [บัญชีรายละเอียดฯ] 14 พ.ย. 2555
แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มท 0801.1/ว81 14 พ.ย. 2555
การเรียกร้องผลประโยชน์จากบุคคลที่แอบอ้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงกระทรางมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0801.1/ว82 14 พ.ย. 2555
โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่นท้องถิ่น รุ่นที่ 1 มท 0809.5/ว84 [บัญชีรายชื่อฯ] 14 พ.ย. 2555
ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว3070 14 พ.ย. 2555
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จังหวัด ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 13 พ.ย. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2556 งวดที่ 1 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว3066 13 พ.ย. 2555
ติดตามผลการซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.3/ว2231 13 พ.ย. 2555
การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นระดับ 8ว มท 0809.2/ว169 13 พ.ย. 2555
การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต ด่วนที่สุด มท 0803/ว3072 13 พ.ย. 2555
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มท 0808.2/ว3031 13 พ.ย. 2555
ขอเชิญร่วมสัมมนา เรียนรู้เชิงปฎิบัติการ เครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว3064 13 พ.ย. 2555
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว3042 12 พ.ย. 2555
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว3060 12 พ.ย. 2555
การสำรวจปรับปรุงแบบตรวจประเมินการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี 2556 ด่วนมาก มท 0892.3/ว3058 12 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     396      397      398      399     (400)     401      402      403      404     ....หน้าสุดท้าย >> 773