ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีฯ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว151 4 มิ.ย. 2556
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1357 4 มิ.ย. 2556
ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1235 [สิ่งที่ส่งมาด้วย ฯ] [สิ่งทีส่งมาด้วย 2ฯ] 4 มิ.ย. 2556
ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1352 4 มิ.ย. 2556
ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1356 4 มิ.ย. 2556
แจ้งให้ อปท. ดำเนินการออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1354 4 มิ.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ หลักสูตร การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ Auckland University of Technology (AUT) กจ. มท 0802.4/ว1353 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 3 มิ.ย. 2556
ขอให้กำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1961 3 มิ.ย. 2556
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใข้จ่ายเงินสะสมของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2150 3 มิ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1335 3 มิ.ย. 2556
การดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว2226 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 3 มิ.ย. 2556
การติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1343 3 มิ.ย. 2556
การเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองถิ่น กจ. มท 0802.3/ว1337 3 มิ.ย. 2556
ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดลีนานนท์ ตำบลสุคิริน จังหวัดนาราธิวาส ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1338 31 พ.ค. 2556
ขอเชิญท้องถิ่นจังหวัดร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2556 สน.พร. มท 0890.4/ว1341 31 พ.ค. 2556
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2556 ด่วนมาก สน.กม. มท 0804.1/ว1333 31 พ.ค. 2556
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ กค. มท 0803/ว1329 31 พ.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.1/ว1328 [บัญชีรายชื่อฯ] 31 พ.ค. 2556
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งเลขบัญชีเงินนอกงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไปยังกองคลัง สถ. ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1322 30 พ.ค. 2556
โครงการประชุมชี้แจง "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์" สน.พส. มท 0810.2/ว1324 30 พ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     397      398      399      400     (401)     402      403      404      405     ....หน้าสุดท้าย >> 816