การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว606 [แบบรายงานฯ] 12 มี.ค. 2556
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว638 11 มี.ค. 2556
มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฎิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ด่วนที่สุด สล. มท 0201.3/ว1028 11 มี.ค. 2556
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0201.3/ว1018 11 มี.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 ด่วน สล. มท 0801.2/ว672 11 มี.ค. 2556
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 ด่วน สล. มท 0801.2/ว51 11 มี.ค. 2556
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 สน.มถ. [ประเภทที่ 1] [ประเภทที่ 2] [ประเภทที่ 3] 11 มี.ค. 2556
แก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 สน.คท. มท 0808.2/ว662 11 มี.ค. 2556
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสูระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว2385 8 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (รุ่นที่ 9 - รุ่นที่ 10) สน.บถ. มท 0809.9/ว4 [บัญชีรายชื่อรุ่น 9] [บัญชีรายชื่อรุ่น 10] 8 มี.ค. 2556
ขอแจ้งแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการปะเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด สถ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (วันที่ 1 ต.ค. 2555 - 31 มี.ค. 2556) กจ. มท 0802.4/ว45 8 มี.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว644 7 มี.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน สน.บถ. มท 0809.4/ว623 7 มี.ค. 2556
การจัดงานท้องถิ่นไทย ปี 2556 สล. มท 0810.3/ว1027 7 มี.ค. 2556
ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลการรับเงิน กบข. ในระบบ e-pension กค. มท 0803/ว645 7 มี.ค. 2556
โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2556 สน.บถ. สปท.007/2556 7 มี.ค. 2556
การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว640 7 มี.ค. 2556
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว637 7 มี.ค. 2556
การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงบริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งทั่วประเทศ ศส. มท 0806/ว639 [แบบสำรวจฯ] 6 มี.ค. 2556
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 2/2556 ด่วน สล. มท 0801.2/ว42 6 มี.ค. 2556
<< หน้าแรก...     397      398      399      400     (401)     402      403      404      405     ....หน้าสุดท้าย >> 798