ชะลอการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรเพื่อส่งมอบ รหัส 00923 ประจำปีงบประมาณ 2555 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว201 23 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์) สน.บถ. มท 0809.4/ว199 23 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาปฐมวัย และ กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) สน.บถ. มท 0809.4/ว198 23 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ) สน.บถ. มท 0809.4/ว197 23 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย) สน.บถ. มท 0809.4/ว196 23 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ กลุ่มสาระวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์) สน.บถ. มท 0809.4/ว195 23 ม.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/ว191 23 ม.ค. 2556
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว188 23 ม.ค. 2556
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว189 23 ม.ค. 2556
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 2/2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว200 23 ม.ค. 2556
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มท 0801.1/ว93 22 ม.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้แลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 5 มท 0893.4/ว127 [บัญชีรายชื่อฯ] 22 ม.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้แลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 6 มท 0893.4/ว128 [บัญชีรายชื่อฯ] 22 ม.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 20 มท 0893.4/ว19 [บัญชีรายชื่อฯ] 22 ม.ค. 2556
บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคำสั่ง สถ. ที่ 18/2556 22 ม.ค. 2556
การแต่งตั้งข้าราชการ มท 0802.3/ว178 22 ม.ค. 2556
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้งถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 4-6 ศูนย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มท 0890.4/ว183 22 ม.ค. 2556
เร่งรัดการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว181 22 ม.ค. 2556
หารือการจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล มท 0809.7/ว164 22 ม.ค. 2556
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว177 22 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก...     397      398      399      400     (401)     402      403      404      405     ....หน้าสุดท้าย >> 788