กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2770 5 ก.ย. 2561
สรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2763 5 ก.ย. 2561
การสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อบูรณาการการพัฒนาประเทศไทยตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2708 5 ก.ย. 2561
โครงการอบรมหลักสูตร (การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ) รุ่นที่ 6-รุ่นที่ 8 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2695 5 ก.ย. 2561
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function หรือ EF) ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว2760 5 ก.ย. 2561
ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร (โตไปไม่โกง) กศ. มท 0816.3/ว2711 5 ก.ย. 2561
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว2745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 5 ก.ย. 2561
การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2712 4 ก.ย. 2561
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) กศ. มท 0816.2/ว2726 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ก.ย. 2561
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2731 [กำหนดการ] [พิธีเปิด] 4 ก.ย. 2561
การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.2/ว2729 [เอกสารแนบ] [ประกาศผลฯ] 4 ก.ย. 2561
แก้ไขข้อความการจัดสรรค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการและคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ ในระดับจังหวัด เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2732 4 ก.ย. 2561
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว152 3 ก.ย. 2561
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2324 3 ก.ย. 2561
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว2705 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ส.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2698 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ส.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดิอนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/12065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ส.ค. 2561
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว2700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ส.ค. 2561
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว2706 31 ส.ค. 2561
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว2675 30 ส.ค. 2561
<< หน้าแรก...     37      38      39      40     (41)     42      43      44      45     ....หน้าสุดท้าย >> 816