สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1294 [คู่มือ] [แบบสำรวจและตรวจสอบ] 30 พ.ค. 2556
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2556 สน.สส. มท 0891.3/ว1304 30 พ.ค. 2556
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1303 30 พ.ค. 2556
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" สน.สส. มท 0891.4/ว1300 29 พ.ค. 2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเมืองของจังหวัด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1305 29 พ.ค. 2556
กำหนดการจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1307 29 พ.ค. 2556
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556 สน.พร. มท 0890.4/ว1306 29 พ.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท.มท 0808.3/ว1297 [บัญชีจัดสรรภาษี] 29 พ.ค. 2556
โครงการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.1/ว1293 28 พ.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556) สน.บถ. มท 0809.2/ว1291 28 พ.ค. 2556
การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สน.สส. มท 0891.3/ว1283 28 พ.ค. 2556
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 สน.สส. มท 0891.3/ว1267 28 พ.ค. 2556
แนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบลงทุน กค. มท 0803/ว1284 28 พ.ค. 2556
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว71 28 พ.ค. 2556
สำรวจรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) พ.ศ.2556 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1292 28 พ.ค. 2556
แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี กค. มท 0803/ว1280 27 พ.ค. 2556
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ ccis) ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1260 27 พ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 36 สน.กศ. มท 0893.4/ว1210 [บัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 36] 27 พ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 35 สน.กศ. มท 0893.4/ว1209 [บัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 35] 27 พ.ค. 2556
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว97 27 พ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     398      399      400      401     (402)     403      404      405      406     ....หน้าสุดท้าย >> 816