ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 7 - รุ่นที่ 8 สน.บถ. มท 0809.9/ว595 5 มี.ค. 2556
การเพิกถอนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของเทศบาลนครภูเก็ต สน.กม. มท 0804.3/ว961 5 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว582 4 มี.ค. 2556
ฝึกอบรมโครงการพัฒนารบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 14 - 17 ศูนย์จังหวัดมหาสารคาม สน.พร. มท 0890.4/ว615 4 มี.ค. 2556
การกำหนดให้สถาบันพฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803/ว613 4 มี.ค. 2556
แนวปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว605 4 มี.ค. 2556
การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS และแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว612 [สิ่งทีส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 4 มี.ค. 2556
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว35 4 มี.ค. 2556
การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว604 4 มี.ค. 2556
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.5/ว541 4 มี.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา สน.กศ. มท 0893.1/48 4 มี.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว603 4 มี.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/ว562 4 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการของนักกฎหมายภาครัฐ (การป้องกันและปราบปรามการทุจริต) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/2174 1 มี.ค. 2556
การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว570 1 มี.ค. 2556
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 สน.กศ. มท 0893.3/ว583 1 มี.ค. 2556
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805/ว576 1 มี.ค. 2556
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว587 1 มี.ค. 2556
รายงานผลการตรวจประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและขนาดกลาง กรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/135 1 มี.ค. 2556
รายงานการตรวจสอบเงินคงค้างงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว580 28 ก.พ. 2556
<< หน้าแรก...     399      400      401      402     (403)     404      405      406      407     ....หน้าสุดท้าย >> 799