ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กจ. มท 0202.3/5600 20 พ.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1201 17 พ.ค. 2556
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1202 17 พ.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับชมการเปิดโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1225 17 พ.ค. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว1212 [บัญชีรายชื่อฯ] 17 พ.ค. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว1213 [บัญชีรายชื่อฯ] 17 พ.ค. 2556
ขอส่งแผนที่สำหรับฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 28-30 สน.พร. มท 0890.4/ว1218 17 พ.ค. 2556
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214 17 พ.ค. 2556
เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1214 16 พ.ค. 2556
การฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว33 16 พ.ค. 2556
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1204 16 พ.ค. 2556
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1198 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 16 พ.ค. 2556
ขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1200 16 พ.ค. 2556
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1199 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย3] 16 พ.ค. 2556
ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1196 15 พ.ค. 2556
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 19 สน.บถ. มท 0809.9/ว1203 15 พ.ค. 2556
การดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 สน.สส. มท 0891.3/ว1188 15 พ.ค. 2556
หารือสิทธิการรับเงินเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สน.สส. มท 0891.3/ว1189 15 พ.ค. 2556
โครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 9 สน.บถ. มท 0809.5/ว35 [บัญชีรายชื่อฯ] 15 พ.ค. 2556
โครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 10 สน.บถ. มท 0809.5/ว34 [บัญชีรายชื่อฯ] 15 พ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     400      401      402      403     (404)     405      406      407      408     ....หน้าสุดท้าย >> 816