การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ใหแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว575 [บัญชีจัดสรรภาษีฯ] 28 ก.พ. 2556
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงารฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 24 - รุ่นที่ 36 สน.คท. มท 0808.4/ว563 [บัญชีรายชื่อฯ] 28 ก.พ. 2556
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว579 [แบบเสนอความเห็นฯ] [ใบสมัครฯ] [ลักษณะงานและคุณสมบัติ] 28 ก.พ. 2556
ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สน.พส. มท 0810.4/ว564 28 ก.พ. 2556
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตร การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง สน.กศ. มท 0893.4/ว656 [บัญชีรายชื่อฯ] 28 ก.พ. 2556
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว572 28 ก.พ. 2556
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับ 3 ท่อน สน.กศ. มท 0893.2/ว534 28 ก.พ. 2556
การพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว425 [บัญชีรายชื่อฯ] 28 ก.พ. 2556
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว560 28 ก.พ. 2556
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555, และแจ้งกำหนดการรับรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2555, โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2555 สน.กศ. มท 0893.2/ว555 28 ก.พ. 2556
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 28 ก.พ. 2556
รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 28 ก.พ. 2556
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ.และเวรติดตาเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว36 27 ก.พ. 2556
แจ้งผลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว553 27 ก.พ. 2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2556) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว550 27 ก.พ. 2556
ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว14 27 ก.พ. 2556
โครงการฝึกอบรม การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว15 [บัญชีรายชื่อรุ่น 5] [บัญชีรายชื่อรุ่น 6] 27 ก.พ. 2556
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว532 27 ก.พ. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว32 26 ก.พ. 2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 26 ก.พ. 2556
<< หน้าแรก...     400      401      402      403     (404)     405      406      407      408     ....หน้าสุดท้าย >> 799