แต่งตั้งข้าราชการ คำสั่ง มท. ที่ 602/2555 24 ต.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) มท 0809.5/ว76 24 ต.ค. 2555
เลื่อนข้าราชการ คำสั่ง สถ. ที่ 718/2555 24 ต.ค. 2555
การย้ายข้าราชการ คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 615/2555 22 ต.ค. 2555
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 มท0803/ ว2873 22 ต.ค. 2555
การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online ด่วนที่สุด มท 0803/;2871 22 ต.ค. 2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบันที่ 3) พ.ศ. 2555 มท 0803/ว2872 [เอกสารแนบฯ] 22 ต.ค. 2555
การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว2866 22 ต.ค. 2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว352 19 ต.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2555 มท 0801.2/ว357 19 ต.ค. 2555
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 8-25 มท0893.3/ว2690 [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ ๘ - ๒๕] 19 ต.ค. 2555
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 จำนวน 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2859 19 ต.ค. 2555
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2858 19 ต.ค. 2555
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555 ด่วนที่สุด มท 0893.4/ว2863 19 ต.ค. 2555
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน ด่วนที่สุด 0803/ว2847 19 ต.ค. 2555
โครงการการพัฒนาระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ผ่านอินเตอร์เน็ต มท 0806/ว2855 [แบบสำรวจ] 19 ต.ค. 2555
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพนายสำรวม วิชัยดิษฐ บิดานายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงแก่กรรม ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว353 18 ต.ค. 2555
สรุปผลการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2555 เรื่อง ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซี่ยน 2015 มท 0812/ว20, มท 0812/ว2837 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 18 ต.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2836 17 ต.ค. 2555
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2824 17 ต.ค. 2555
<< หน้าแรก...     401      402      403      404     (405)     406      407      408      409     ....หน้าสุดท้าย >> 772