โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว399 [บัญชีรายชื่อฯ] 26 ก.พ. 2556
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว522 [แบบรายงานฯ (แบบ 1-4)] 26 ก.พ. 2556
โครงการความร่วมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว537 22 ก.พ. 2556
ทุนรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Gender and Local Governance: Training Course for Locla สน.พส. มท 0810.4/ว 22 22 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2556 (รุ่นที่ 5-6) สน.บถ. มท 0809.9/ว536 22 ก.พ. 2556
หลักเกณฑ์การจัดสรรและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว535 22 ก.พ. 2556
โครงการจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 30 ณ ประเทศญี่ปุ่น และงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญโลกครั้งที่ 14 ณ ประเทศแคนาดา ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว526 22 ก.พ. 2556
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.4/ว530 22 ก.พ. 2556
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว525 21 ก.พ. 2556
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว524 21 ก.พ. 2556
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว522 [แบบรายงานฯ (แบบ 1-4)] 21 ก.พ. 2556
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.2/ว460 21 ก.พ. 2556
สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ขอรับการประเมินวิทยฐานะ รอบเดือนตุลาคม 2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว517 [แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อฯ] 21 ก.พ. 2556
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว483 20 ก.พ. 2556
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development::SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.3/ว478 20 ก.พ. 2556
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง สน.สส. มท 0891.3/695 20 ก.พ. 2556
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจเนื้องาน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว428 20 ก.พ. 2556
การจำหน่ายหนังสือ Prepare for DTEC Reading Test สน.พส. มท 0810.4/ว20 20 ก.พ. 2556
การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว17 20 ก.พ. 2556
โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ ของสำนักงาน สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว501 20 ก.พ. 2556
<< หน้าแรก...     401      402      403      404     (405)     406      407      408      409     ....หน้าสุดท้าย >> 799