ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว36 15 พ.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ รุ่นที่ 36 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1192 [บัญชีรายชื่อฯ] 15 พ.ค. 2556
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1184 14 พ.ค. 2556
เลื่อนและเพิ่มจำนวนรุ่นการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 สน.คท. มท 0808.4/ว1167 [บัญชีรายชื่อฯ] 14 พ.ค. 2556
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน ด่วน กค. มท 0803/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 14 พ.ค. 2556
การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กจ. มท 0802.5/ว1181 [ร่างคู่มือฯ] [แบบสอบถามฯ] 14 พ.ค. 2556
การขยายผลการจัดนิทรรศการและสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563 สน.พส. มท 0810.5/ว1143 14 พ.ค. 2556
สำรวจความต้องการเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดสรรให้ สถจ. และ สถอ. ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1174 14 พ.ค. 2556
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 10 พ.ค. 2556
แจ้งการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.2/ว21 10 พ.ค. 2556
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1166 10 พ.ค. 2556
การจัดทำข้อมูลแบบบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดสถานศึกษาใน อปท. ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น สน.บถ. มท 0809.4/ว1152 10 พ.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 สน.บถ. มท 0809.5/ว30 [บัญชีรายชื่อฯ] 10 พ.ค. 2556
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 - 2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว1145 9 พ.ค. 2556
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 3/2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว1168 9 พ.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการเข้าฝึกอบรมการฝึกอบรมโครงการ Thilad - Singapore Leadership Development Programme ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/4545 8 พ.ค. 2556
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจ กสทช. ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ศส. มท 0806/ว1163 8 พ.ค. 2556
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1162 8 พ.ค. 2556
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา และยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1159 8 พ.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) สน.บถ. มท 0809.5/ว29 8 พ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     401      402      403      404     (405)     406      407      408      409     ....หน้าสุดท้าย >> 816