ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 กจ. มท 0202.4/ว223 8 พ.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/107 8 พ.ค. 2556
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว105 8 พ.ค. 2556
ปรับปรุงกำหนดการจัดประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1157 7 พ.ค. 2556
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ในย่านอันตราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1156 7 พ.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว1017 7 พ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 34 สน.กศ. มท 0893.4/ว1007 7 พ.ค. 2556
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 สน.บถ. 7 พ.ค. 2556
แจ้งเลื่อนเวลาการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1154 7 พ.ค. 2556
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท 0802.3/ว 1146 3 พ.ค. 2556
เชิญเข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1931 3 พ.ค. 2556
โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว28 3 พ.ค. 2556
กำหนดการจัดประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1144 [ร่างคู่มือฯ] 3 พ.ค. 2556
โครงการรณรงค์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ 1 บาทขึ้นไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE สน.กศ. มท 0893.4/ว1142 3 พ.ค. 2556
สำรวจรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปี พ.ศ. 2556 กจ. 3 พ.ค. 2556
การขออนุมัติงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กรณีหารือของเทศบาลเมืองลำพูน สน.สส. มท 0891.3/ว1137 3 พ.ค. 2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในส้งกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1140 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 3 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 สน.คท. มท 0808.5/ว1127 3 พ.ค. 2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1109 2 พ.ค. 2556
โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว27 [บัญชีรายชื่อฯ] 2 พ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     402      403      404      405     (406)     407      408      409      410     ....หน้าสุดท้าย >> 816