ขอให้ชี้แจง การจัดส่งช้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/1639 15 ก.พ. 2556
การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 และ 2555 สน.คท. มท 0808.4/ว340 15 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว556 [บัญชีรายชื่อฯ] [การเตรียมตัวฯ] 14 ก.พ. 2556
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สน.สส. มท 0891.4/ว453 14 ก.พ. 2556
สำรวจรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ อปท. ซึ่งได้ขอระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2555 เฉพาะบุคคลที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.7/ว54 14 ก.พ. 2556
อนุมัติดำเนินโครงการ และแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว449 14 ก.พ. 2556
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/ว424 14 ก.พ. 2556
การประชุมชี้แจงการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว1604 14 ก.พ. 2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ. มท 0802.4/ว286 13 ก.พ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม กค. มท 0803/ว447 13 ก.พ. 2556
การเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กค. มท 0803/ว26 13 ก.พ. 2556
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2556 กจ. มท 0802.2/ว444 13 ก.พ. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สน.คท. มท 0808.3/ว330 [รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีฯ] 13 ก.พ. 2556
การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สน.สส. มท 0891.3/ว445 [สิ่งที่ส่มาด้วย 3] [สิ่งที่ส่มาด้วย 4] 13 ก.พ. 2556
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กจ. 13 ก.พ. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว446 13 ก.พ. 2556
ประชาสัมพันธ์ทุน United World Colleges ประจำปีการศึกษา 2556 สน.พส. นร 1004.1/164 13 ก.พ. 2556
ขอให้บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว436 13 ก.พ. 2556
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 สน.คท. มท 0808.4/ว434 13 ก.พ. 2556
ปฏิทินการดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว423 12 ก.พ. 2556
<< หน้าแรก...     402      403      404      405     (406)     407      408      409      410     ....หน้าสุดท้าย >> 798