เชิญเข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1931 3 พ.ค. 2556
โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว28 3 พ.ค. 2556
กำหนดการจัดประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1144 [ร่างคู่มือฯ] 3 พ.ค. 2556
โครงการรณรงค์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ 1 บาทขึ้นไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE สน.กศ. มท 0893.4/ว1142 3 พ.ค. 2556
สำรวจรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณฯ ประจำปี พ.ศ. 2556 กจ. 3 พ.ค. 2556
การขออนุมัติงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กรณีหารือของเทศบาลเมืองลำพูน สน.สส. มท 0891.3/ว1137 3 พ.ค. 2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในส้งกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1140 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 3 พ.ค. 2556
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 สน.คท. มท 0808.5/ว1127 3 พ.ค. 2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1109 2 พ.ค. 2556
โครงการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว27 [บัญชีรายชื่อฯ] 2 พ.ค. 2556
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการ สน.สส. มท 0891.4/ว1135 2 พ.ค. 2556
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1124 2 พ.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการทางหลวงชนบท สพบ. มท 0807.4/ว1077 2 พ.ค. 2556
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1096 2 พ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1130 2 พ.ค. 2556
โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2556 สน.กศ. 1 พ.ค. 2556
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาล และ องคืการบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1128 1 พ.ค. 2556
กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1119 1 พ.ค. 2556
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 5/2556 ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ศส. มท 0806/ว19 1 พ.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1125 [บัญชีจัดสรรฯ] 1 พ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     403      404      405      406     (407)     408      409      410      411     ....หน้าสุดท้าย >> 816