แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี มท 0801.1/ว93 6 ธ.ค. 2555
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน และผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 4 ธ.ค. 2555
คำจำกัดความ ผู้แทนพระองค์ มท 0801.1/ว90 4 ธ.ค. 2555
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556 มท 0892.1/ว3266 [ใบสมัครฯ] 3 ธ.ค. 2555
โครงการสัมมนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1-4 มท 0893.4/ว3107,ว3115,ว3152,ว3153 [บัญชีรายชื่อฯ] 3 ธ.ค. 2555
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.5/ว3237 3 ธ.ค. 2555
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ด่วนที่สุด มท 0801.1/ว88 3 ธ.ค. 2555
ชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว5624 3 ธ.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 3 ธ.ค. 2555
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบด้วยการประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพฯ และการสอบสัมภาษณ์ตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0802.4/14060 [ผนวก ข. แนบท้ายประกาศฯ] 30 พ.ย. 2555
โครงการ "การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" มท 0809.5/ว88 [บัญชีรายชื่อ] 30 พ.ย. 2555
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) มท 0809.5/ว87 [บัญชีรายชื่อ] 30 พ.ย. 2555
ขอเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต ด่วนที่สุด มท 0807.3/ว3235 30 พ.ย. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มท 0809.5/ว86 30 พ.ย. 2555
แจ้งกรอกข้อมูลของผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key (20) และ (30) มท 0803/ว3233 30 พ.ย. 2555
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด งวดที่ 1 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว3232 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 30 พ.ย. 2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/401 29 พ.ย. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0802.3/ว3230 29 พ.ย. 2555
การบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่และนโยบายสำคัญของรัฐบาลร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มท 0810.2/ว3184 29 พ.ย. 2555
หารือการย้ายผู้อำนวยการกองช่างไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มท 0809.2/ว171 29 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     404      405      406      407     (408)     409      410      411      412     ....หน้าสุดท้าย >> 785