การแอบอ้างชื่อผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1086 29 เม.ย. 2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1090 29 เม.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1097 29 เม.ย. 2556
แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556 - 2559) สน.สส. มท 0891.3/ว1825 29 เม.ย. 2556
แผนที่สำหรับฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 26 - 27 ศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สน.พร. มท 0890.4/ว1095 29 เม.ย. 2556
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 สล. มท 0801.1/ว27 26 เม.ย. 2556
การพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการวิจัย จังหวัดละ 20 ศูนย์ ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1076 26 เม.ย. 2556
แนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1066 26 เม.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว1016 26 เม.ย. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 33 สน.กศ. มท 0893.4/ว954 26 เม.ย. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 32 สน.กศ. มท 0893.4/ว953 26 เม.ย. 2556
การจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 100 ปี สล. มท 0801.2/4217 26 เม.ย. 2556
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว1080 26 เม.ย. 2556
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2554 สน.บถ. มท 0809.4/ว1052 26 เม.ย. 2556
ประกาศข้าราชการเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กจ. 26 เม.ย. 2556
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สน.พส. มท 0810.4/ว989 26 เม.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1081 26 เม.ย. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2556) สน.คท. มท 0808.2/ว1073 [บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ] 26 เม.ย. 2556
ยกเลิกการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 สน.บถ. 25 เม.ย. 2556
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ สถ. ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว54 25 เม.ย. 2556
<< หน้าแรก...     404      405      406      407     (408)     409      410      411      412     ....หน้าสุดท้าย >> 816