ทุนฝึกอบรมของศูนย์ เรคแซม ประจำปี 2555-2556 ด่วนมาก 0893.2/ว2671 1 ต.ค. 2555
ซักซ้อมวิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0808.4/ว2630 1 ต.ค. 2555
สำรวจจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระปี พ.ศ. 2556 0890.4/ว2691 1 ต.ค. 2555
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2556 0893.3/ว2454 [บัญชีรายชื่อ] 1 ต.ค. 2555
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาในหลักสูตร Master in Public Administration หรือ Master in Public Policy มท 0810.4/ว84 1 ต.ค. 2555
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Gender Mainstreaming in Fishing Community Development มท 0810.4/ว2682 1 ต.ค. 2555
สำรวจข้อมูลการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2673 1 ต.ค. 2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มท 0803/ว2678 1 ต.ค. 2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 1 ต.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มท 0893.3/ว2675 1 ต.ค. 2555
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 7/2555 ประจำเดือนตุลาคม 2555 มท 0806/ว41, ว42 28 ก.ย. 2555
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ 0808.4/ว2664 28 ก.ย. 2555
แบบสำรวจความพร้อมในการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS 0808.4/ว2579 28 ก.ย. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 0893.3/ว2675 28 ก.ย. 2555
ผลการตัดสินประกวดคำขวัญ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2555 0802.5/ว15 28 ก.ย. 2555
โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขการดำรงเงินฝาก 0808.3/ว4551 28 ก.ย. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการ "การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 0809.5/ว71 [ประกาศรายชื่อ] [ตารางอบรมโครงการ] [ใบฝากเงิน] 28 ก.ย. 2555
ข้อมูลการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด 0808.2/ว2655 28 ก.ย. 2555
กำหนดการรับมอบนโยบายจาก อสถ. (นายแก่นเพชร ช่วงรังษี) ด่วนที่สุด 0801.1/ว63 28 ก.ย. 2555
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักพลักส่งเงินงบประมาณเป็นเงินฝากคลังทุนหมุนเวียนผ่าน GFMIS Web Online 0803/ว2645 [แนวปฏิบัติการบันทึก] 28 ก.ย. 2555
<< หน้าแรก...     406      407      408      409     (410)     411      412      413      414     ....หน้าสุดท้าย >> 773