โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์) สน.บถ. มท 0809.5/ว1045 22 เม.ย. 2556
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1038 19 เม.ย. 2556
ขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1037 19 เม.ย. 2556
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นสำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 16 สน.บถ. มท 0809.9/ว1033 19 เม.ย. 2556
ขอความร่วมมือในการดำเนินการด้านไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย สน.สส. มท 0891.3/ว1020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 19 เม.ย. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว73 19 เม.ย. 2556
เร่งรัดการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งครูในอัตราที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.4/ว940 19 เม.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1028 19 เม.ย. 2556
การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (ราคาทองคำผันผวน) ด่วนที่สุด สล. มท 0801.5/ว952 19 เม.ย. 2556
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 24-25 ศูนย์จังหวัดนครปฐม สน.พร. มท 0890.4/ว1027 18 เม.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 7 สน.กศ. มท 0893.4/ว1015 18 เม.ย. 2556
การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2556 สน.สส. 18 เม.ย. 2556
การคัดเลือกครูดีเด่น ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว977 18 เม.ย. 2556
การรายงานผลการดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1024 18 เม.ย. 2556
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว1022 18 เม.ย. 2556
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ (เพิ่มเติม รุ่นที่ 33 - 35) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1023 [บัญชีรายชื่อฯ] 18 เม.ย. 2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สน.สส. มท 0891.4/ว996 18 เม.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการเข้ารับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในหลักสูตร Governance and Anti-Corruption ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) (สำหรับประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการ) ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว991 17 เม.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1000 17 เม.ย. 2556
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 5 สน.บถ. มท 0809.5/ว25 [บัญชีรายชื่อฯ] 17 เม.ย. 2556
<< หน้าแรก...     406      407      408      409     (410)     411      412      413      414     ....หน้าสุดท้าย >> 816