ขอเรียนเชิญร่วมงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว262 30 ม.ค. 2556
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กจ. มท 0802.4/ว271 30 ม.ค. 2556
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว279 30 ม.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 083.3/ว278 30 ม.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว277 30 ม.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว269 30 ม.ค. 2556
ขอให้จัดส่งข้อมูลแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว256 30 ม.ค. 2556
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ร่วมคิด ร่วมปฏิรูป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย" สน.บถ. มท 0809.3/ว254 30 ม.ค. 2556
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กค. 30 ม.ค. 2556
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร สล. มท 0801.1/ว6 30 ม.ค. 2556
ประกาศผลการทดสอบประมวลความรู้ภาควิชาการและการจัดกลุ่มเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในพื้นที่จริง(Action Learning)ของข้าราชการผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของ สถ. ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ ว261 30 ม.ค. 2556
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว224 29 ม.ค. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว17 29 ม.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สน.คท. มท 0808.3/ว209 [รายละเอียดการจัดสรรภาษีฯ] 28 ม.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2556 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว230 [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 28 ม.ค. 2556
การรายงานการจัดทำงบประมาณการรายได้และรายงานการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว236 28 ม.ค. 2556
ตรวจสอบการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว6 25 ม.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 21 สน.กศ. มท 0893.4/ว218 [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 21] 25 ม.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 22 สน.กศ. มท 0893.4/ว219 [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 22] 25 ม.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 23 สน.กศ. มท 0893.4/ว220 [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 23] 25 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก...     406      407      408      409     (410)     411      412      413      414     ....หน้าสุดท้าย >> 798