ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจสอบและประเมินผลงาน มท 0803/ว3219 29 พ.ย. 2555
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ด่วนที่สุด มท0803/ว3217 28 พ.ย. 2555
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2555 ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว3218 28 พ.ย. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว3215 28 พ.ย. 2555
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง ด่วนที่สุด มท 0891.2/ว3186 28 พ.ย. 2555
สำรวจงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่จัดสรรเกินกว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายจริง ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว3211 28 พ.ย. 2555
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับสถานศึกษาในสังกัดตรวจสอบ อาคาร สถานที่ มท 0893.1/ว3199 28 พ.ย. 2555
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 9/2555 ประจำเดือนธันวาคม 2555 มท 0806/ว55 28 พ.ย. 2555
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว3198 27 พ.ย. 2555
อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการค่าบำบัด ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว3193 27 พ.ย. 2555
การจัดงานพระราชพิธีเเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2555 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว3191 27 พ.ย. 2555
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มท 0807.4/ว3176 26 พ.ย. 2555
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากระบบ GFMIS มท 0803/ว3177 26 พ.ย. 2555
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 ให้แก่คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (เดือนตุลาคม 2555 - เดือนกันยายน 2556) ด่วนที่สุด มท 0890.3/ว3183 26 พ.ย. 2555
การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์แะการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 38 The International Conference on Veterinary Science (38th ICVS 2013) มท 0891.3/ว2138 26 พ.ย. 2555
การเตรียมความพร้อมการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว3178 23 พ.ย. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0802.3/ว3174 [เอกสารแนบ] 23 พ.ย. 2555
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 23 พ.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2555 มท 0801.2/ว390 23 พ.ย. 2555
การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556 มท 0890.4/13726 22 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     406      407      408      409     (410)     411      412      413      414     ....หน้าสุดท้าย >> 785