โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์) มท 0809.4/ว3167 22 พ.ย. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาและกลุ่มสาระวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) มท 0809.4/ว3168 22 พ.ย. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กลุ่มสาระวิชาบริหาร) มท 0809.4/ว3169 22 พ.ย. 2555
การชี้แจงทำความเข้าใจต่อกลุ่มมวลชนกรณีการชุมนุมทางการเมือง ด่วนที่สุด มท 0214/ว5484 22 พ.ย. 2555
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว3143 22 พ.ย. 2555
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว3144 22 พ.ย. 2555
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กระทรวงมหาดไทย ด่วน มท 0802.3/ว3160 22 พ.ย. 2555
แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน (DRGs) มท 0803/ว3151 22 พ.ย. 2555
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด มท 0803/ว3148 22 พ.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว3150 21 พ.ย. 2555
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/13711 21 พ.ย. 2555
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 5 มท 0807.3/ว2922 21 พ.ย. 2555
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ด่วนที่สุด มท 0801.1/ว87 21 พ.ย. 2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว391 21 พ.ย. 2555
การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบดำเนินงาน ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 3139 20 พ.ย. 2555
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 1 - 6 ด่วนที่สุด มท 0803/ว3138 [บัญชีรายชื่อฯ] 20 พ.ย. 2555
การสรรหา และการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก มท 0893.2/ว3134 20 พ.ย. 2555
การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0806/ว3131 20 พ.ย. 2555
ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ มท 0891.3/ว3127 [คู่มือ] [ตัวอย่าง] 19 พ.ย. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนารบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) มท 0809.5/ว85 19 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     407      408      409      410     (411)     412      413      414      415     ....หน้าสุดท้าย >> 785