การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/ว1583 31 พ.ค. 2561
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2895 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 31 พ.ค. 2561
การรับรองสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง สน.บถ. มท 0809.3/ว1576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 พ.ค. 2561
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1537 31 พ.ค. 2561
เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1538 31 พ.ค. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว1575 31 พ.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1557 30 พ.ค. 2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1580 30 พ.ค. 2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1577 30 พ.ค. 2561
ขอเชิญร่วมงานเสวนา (การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1578 30 พ.ค. 2561
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1562 30 พ.ค. 2561
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561 ด่วนมาก กม. มท 0808.6/ว1510 28 พ.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1549 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 พ.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1558 28 พ.ค. 2561
การตีความนิยามคำว่า (ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1521 28 พ.ค. 2561
โครงการ (ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1548 25 พ.ค. 2561
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1528 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 พ.ค. 2561
การใช้ที่ราชพัสดุ สน.คท. มท 0808.2/ว1496 25 พ.ค. 2561
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน สน.บถ. มท 0809.2/ว90 25 พ.ค. 2561
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของ ก.อบต.จังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว88 25 พ.ค. 2561
<< หน้าแรก...     38      39      40      41     (42)     43      44      45      46     ....หน้าสุดท้าย >> 798