การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.3/ว3114 19 พ.ย. 2555
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มท 0801.1/ว86 19 พ.ย. 2555
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด่วนที่สุด มท 0801.1/ว85 19 พ.ย. 2555
การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.ด่วนที่สุด 0812/ว24 16 พ.ย. 2555
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 11 - 13 มท 0893.4/ว3036 [บัญชีรายชื่ฯ] 16 พ.ย. 2555
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 11 - 13 มท 0893.4/ว3035 [บัญชีรายชื่อฯ] 16 พ.ย. 2555
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 11 - 13 มท 0893.4/ว3034 [บัญชีรายชื่อฯ] 16 พ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0802.4/ว3112 16 พ.ย. 2555
การฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี 2556 มท 0808.4/ว3101 15 พ.ย. 2555
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว3094 15 พ.ย. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) มท 0809.4/ว3093 15 พ.ย. 2555
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด มท 0801.1/ว83 15 พ.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มท 0808.3/ว3050 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 15 พ.ย. 2555
การคัดเลือกนิติกรในสังกัด สถ. เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0802.2/ว3090 15 พ.ย. 2555
การคัดเลือกนิติกรในสังกัด สถ. เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0802.2/ว131 15 พ.ย. 2555
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว3053 14 พ.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803 /ว3091 14 พ.ย. 2555
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2 ด่วนที่สุด มท 0808.2/13418-13493 [บัญชีรายละเอียดฯ] 14 พ.ย. 2555
แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มท 0801.1/ว81 14 พ.ย. 2555
การเรียกร้องผลประโยชน์จากบุคคลที่แอบอ้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงกระทรางมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0801.1/ว82 14 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     408      409      410      411     (412)     413      414      415      416     ....หน้าสุดท้าย >> 785