การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS ด่วนมาก มท 0803/ว2402 13 ก.ย. 2555
ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์การประเมินตามโครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0892.3/ว2392 13 ก.ย. 2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด มท 0803/ว2401 13 ก.ย. 2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา ด่วนที่สุด มท 0803/ว2400 13 ก.ย. 2555
แจ้งให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรายการเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ มท 0809.4/ว2388 12 ก.ย. 2555
รายงานข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2387 12 ก.ย. 2555
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2555 มท 0801.2/ว296 12 ก.ย. 2555
การจัดส่งรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว2391 12 ก.ย. 2555
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ มท 0809.2/ว126 11 ก.ย. 2555
หารือการแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) มท 0809.2/ว130 11 ก.ย. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) มท 0809.4/ว2378 11 ก.ย. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มท 0809.4/ว2377 11 ก.ย. 2555
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ด่วนที่สุด มท 0802.2/ว2369 11 ก.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2365 11 ก.ย. 2555
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ Young Leader's Program ประจำปี พ.ศ. 2556 มท 0810.4/ว78 10 ก.ย. 2555
การรับรองรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2555 มท 0801.2/ว295 10 ก.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2555 มท 0801.2/ว293 10 ก.ย. 2555
การบริการส่งข้อความให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ด่วนมาก มท 0803/ว2360 10 ก.ย. 2555
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) มท 0803/ว2362 10 ก.ย. 2555
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 มท 0803/ว2361 10 ก.ย. 2555
<< หน้าแรก...     410      411      412      413     (414)     415      416      417      418     ....หน้าสุดท้าย >> 773