การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ มท 0801.1/ว3 14 ม.ค. 2556
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระยะที่1 ประจำปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว101 11 ม.ค. 2556
การคัดเลือกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว160 11 ม.ค. 2556
แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว95 11 ม.ค. 2556
สารวันครู ปี 2556 10 ม.ค. 2556
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) มท 0803/ว74 10 ม.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว75 10 ม.ค. 2556
การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขาการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว73 10 ม.ค. 2556
สำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว70 10 ม.ค. 2556
สำรวจข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว71 10 ม.ค. 2556
เร่งรัดรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0808.2/ว59 10 ม.ค. 2556
รายงานการใช้ประโยขน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว61 10 ม.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต Training พัฒนาการศึกษาปฐมวัย มท 0893.4/ว56 [ใบสมัครฯ] [รายละเอียดโครงการฯ] 9 ม.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ผ่านระบบ GFMIS มท 0808.2/ว30 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 9 ม.ค. 2556
การสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว51 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 9 ม.ค. 2556
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มท 0809.5/ว4 9 ม.ค. 2556
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว60 9 ม.ค. 2556
การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว54 8 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว52 [ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 10 - 32] 8 ม.ค. 2556
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) ด่วนมาก มท 0809.4/ว49 8 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก...     410      411      412      413     (414)     415      416      417      418     ....หน้าสุดท้าย >> 798