โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่อาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 (เพิ่มเติมรุ่นที่ 5) ด่วนมาก มท 0893.2/ว3450 [รายชื่อแนบท้าย] 28 ธ.ค. 2556
แจ้งผลการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มท 0893.1/236 28 ธ.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) มท 0809.5/ว92 [รายชื่อรุ่นที่ 2] [รายชื่อรุ่นที่ 3] 28 ธ.ค. 2556
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ด่วนที่สุด มท 0803/ว3488 28 ธ.ค. 2556
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 มท 0893.3/ว3466 27 ธ.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม ไตรมาสที่ 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2556 มท 0807.3/ว3377 27 ธ.ค. 2555
การนำเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด มท 0893.4/ว3454 27 ธ.ค. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น" มท 0809.5/ว90 [รายชื่อ] 26 ธ.ค. 2555
ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกเทศมนตรี ทดแทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว3442 26 ธ.ค. 2555
การจัดส่งข้อมูลการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว3438 26 ธ.ค. 2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2556 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว425 25 ธ.ค. 2555
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน มท 0803/ว184 25 ธ.ค. 2555
สรุปผลการตรวจสอบการคลัง อปท. ของ สถจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มท 0805/ว3448 25 ธ.ค. 2555
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0809.4/ว3447 25 ธ.ค. 2555
การจัดสรรเงินค่าตอบแทนโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการครู และพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มท 0809.4/ว3431 25 ธ.ค. 2555
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งแต่งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 25 ธ.ค. 2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว3433 24 ธ.ค. 2555
การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว3430 24 ธ.ค. 2555
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 4 มท 0893.4/ว3413 [บัญชีรายชื่อ] 24 ธ.ค. 2555
โครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 2 มท 0893.4/ว3414 [บัญชีรายชื่อ] 24 ธ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     415      416      417      418     (419)     420      421      422      423     ....หน้าสุดท้าย >> 800