ขอเชิญประชุมชี้แจงการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online ก่อนสิ้นงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2077 9 ส.ค. 2555
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ มท 0893.3/ว2076 [บัญชีรายชื่อฯ] 8 ส.ค. 2555
การเลื่อนระดับให้แก่ข้าราชการตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็น ระดับ 10 กรณีพิเศษ มท 0809.2/ว112 8 ส.ค. 2555
การจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผลเคมีแห้งแรงดันสูงและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ด่วนมาก มท 0808.2/ว3655 8 ส.ค. 2555
การบริหารโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2069, ว2070 8 ส.ค. 2555
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 6/2555 มท 0801.2/ว246 8 ส.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2061 7 ส.ค. 2555
การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2068 7 ส.ค. 2555
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานจากระบบบัญชีแยกประเภทผ่าน GFMIS Web Online มท 0803/ว2060 7 ส.ค. 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) มท 0802.4/ว2021, ว2020 7 ส.ค. 2555
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มท 0808.5/ว2049 7 ส.ค. 2555
มาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาไอซ์ ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว2053 7 ส.ค. 2555
ทุนรัฐบาลอิสราเอลหลักสูตร Gender and Local Governance: Training Course for Local Government Trainers มท0810.4/ว2058, ว66 7 ส.ค. 2555
เร่งรัดรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.2 "ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว1992 7 ส.ค. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 ทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก มท 0808.2/ว2007 1 ส.ค. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 4 มท 0808.2/ว2006 1 ส.ค. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มท 0808.2/ว2005 1 ส.ค. 2555
การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) มท 0809.2/ว2038 1 ส.ค. 2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาล ใน ก.ท. และกรรมการผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใน ก.อบต. กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว3507 1 ส.ค. 2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว3506 1 ส.ค. 2555
<< หน้าแรก...     415      416      417      418     (419)     420      421      422      423     ....หน้าสุดท้าย >> 771