หนังสือ "คุณธรรมนำชีวิตพลิกวิกฤตเป็นโอกาส" เขียนโดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ มท 0801.1/ว94 24 ธ.ค. 2555
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7) ด่วนที่สุด มท 0803/ว183 24 ธ.ค. 2555
การบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น มท 0808.5/ว3424 24 ธ.ค. 2555
ขยายระยะเวลาส่งโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว3425 21 ธ.ค. 2555
การดำเนินการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0805/ว3423 21 ธ.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว3422 21 ธ.ค. 2555
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555 มท 0802.4/ว3921 21 ธ.ค. 2555
การขอเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้ก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ มท 0809.2/ว179 20 ธ.ค. 2555
รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0802.4/ว3415 20 ธ.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูลเชิงวิชาชีพ มท 0807.4/ว3381 20 ธ.ค. 2555
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว3304 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 20 ธ.ค. 2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คำสั่ง สถ. ที่ 799/2555 20 ธ.ค. 2555
แนวทางปฏิบัติกรณีการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา มท 0808.3/ว3347 20 ธ.ค. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาไทย ด่วนที่สุด มท 0802.3/ว95 20 ธ.ค. 2555
การติดตามการเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพิ่มเติม มท 0808.4/ว3366 20 ธ.ค. 2555
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 มท 0808.4/ว3387 [รายชื่อผู้ส่งแบบตอบรับ] 20 ธ.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญขีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 14 มท 0808.4/ว3386 [บัญชีรายชื่อฯ] 20 ธ.ค. 2555
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว3390 19 ธ.ค. 2555
การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 มท 0890.4/ว3394 19 ธ.ค. 2555
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ มท 0803/ว180 19 ธ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     416      417      418      419     (420)     421      422      423      424     ....หน้าสุดท้าย >> 800