ตรวจสอบการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มท 0809.2/ว150 10 ต.ค. 2555
การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มท 0809.2/ว2769 09/10/2555 10 ต.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2556 ด่วนมาก มท 0809.6/ว2768 09/10/2555 [บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรม] 10 ต.ค. 2555
โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มท 0809.4/ว2775 09/10/2555 10 ต.ค. 2555
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0891.3/ว2774 09/10/2555 10 ต.ค. 2555
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มท 0809.2/ว138 9 ต.ค. 2555
การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป เคยดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานมาก่อน มท 0809.2/ว2766 9 ต.ค. 2555
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอคืนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ ในปีงบประมาณ 2555 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว2752 9 ต.ค. 2555
มอบหมายการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0809.6/ว2767 9 ต.ค. 2555
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนมาก มท 0808.3/ว2750 [แบบรายงานข้อมูลสถิติฯ] 9 ต.ค. 2555
แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2753 9 ต.ค. 2555
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด มท 0803/ว2755 9 ต.ค. 2555
การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย ด่วนที่สุด มท 0803/ว 2756 9 ต.ค. 2555
การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ , แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ มท 0801.1/298 9 ต.ค. 2555
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 1/2556 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว2754 8 ต.ค. 2555
การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 8 ต.ค. 2555
การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ด่วนที่สุด มท 0803/ว2751 8 ต.ค. 2555
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 มท 0803/ว2744 8 ต.ค. 2555
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2739 5 ต.ค. 2555
การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร 5 ต.ค. 2555
<< หน้าแรก...     416      417      418      419     (420)     421      422      423      424     ....หน้าสุดท้าย >> 785