รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 28 ก.พ. 2556
รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 28 ก.พ. 2556
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ.และเวรติดตาเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว36 27 ก.พ. 2556
แจ้งผลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว553 27 ก.พ. 2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2556) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว550 27 ก.พ. 2556
ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว14 27 ก.พ. 2556
โครงการฝึกอบรม การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว15 [บัญชีรายชื่อรุ่น 5] [บัญชีรายชื่อรุ่น 6] 27 ก.พ. 2556
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว532 27 ก.พ. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว32 26 ก.พ. 2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 26 ก.พ. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว399 [บัญชีรายชื่อฯ] 26 ก.พ. 2556
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว522 [แบบรายงานฯ (แบบ 1-4)] 26 ก.พ. 2556
โครงการความร่วมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว537 22 ก.พ. 2556
ทุนรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Gender and Local Governance: Training Course for Locla สน.พส. มท 0810.4/ว 22 22 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2556 (รุ่นที่ 5-6) สน.บถ. มท 0809.9/ว536 22 ก.พ. 2556
หลักเกณฑ์การจัดสรรและวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว535 22 ก.พ. 2556
โครงการจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 30 ณ ประเทศญี่ปุ่น และงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญโลกครั้งที่ 14 ณ ประเทศแคนาดา ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว526 22 ก.พ. 2556
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.4/ว530 22 ก.พ. 2556
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว525 21 ก.พ. 2556
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว524 21 ก.พ. 2556
<< หน้าแรก...     417      418      419      420     (421)     422      423      424      425     ....หน้าสุดท้าย >> 816