โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0891.3/ว2774 09/10/2555 10 ต.ค. 2555
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มท 0809.2/ว138 9 ต.ค. 2555
การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป เคยดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานมาก่อน มท 0809.2/ว2766 9 ต.ค. 2555
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอคืนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ ในปีงบประมาณ 2555 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว2752 9 ต.ค. 2555
มอบหมายการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0809.6/ว2767 9 ต.ค. 2555
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนมาก มท 0808.3/ว2750 [แบบรายงานข้อมูลสถิติฯ] 9 ต.ค. 2555
แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2753 9 ต.ค. 2555
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด มท 0803/ว2755 9 ต.ค. 2555
การระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย ด่วนที่สุด มท 0803/ว 2756 9 ต.ค. 2555
การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ , แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ มท 0801.1/298 9 ต.ค. 2555
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 1/2556 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว2754 8 ต.ค. 2555
การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ 8 ต.ค. 2555
การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ด่วนที่สุด มท 0803/ว2751 8 ต.ค. 2555
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 มท 0803/ว2744 8 ต.ค. 2555
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2739 5 ต.ค. 2555
การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร 5 ต.ค. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว2738 5 ต.ค. 2555
การยืมเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0809.4/ว2735 5 ต.ค. 2555
รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด 0810.3/ว2737 5 ต.ค. 2555
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกระทรวงมหาดไทย มท 0891.4/ว2715 [MOU] [บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ. และ มท. (ขั้นตอน-ภ [บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ. และ มท. (ภาคผนวก ข 4 ต.ค. 2555
<< หน้าแรก...     418      419      420      421     (422)     423      424      425      426     ....หน้าสุดท้าย >> 786