การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มท 0808.3/ว3280 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 6 ธ.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว3279 6 ธ.ค. 2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว5706 6 ธ.ค. 2555
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 มท 0890.4/ว3275 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 6 ธ.ค. 2555
การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มท 0801.1/ว91 6 ธ.ค. 2555
แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มท 0801.1/ว92 6 ธ.ค. 2555
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี มท 0801.1/ว93 6 ธ.ค. 2555
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน และผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 4 ธ.ค. 2555
คำจำกัดความ ผู้แทนพระองค์ มท 0801.1/ว90 4 ธ.ค. 2555
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556 มท 0892.1/ว3266 [ใบสมัครฯ] 3 ธ.ค. 2555
โครงการสัมมนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1-4 มท 0893.4/ว3107,ว3115,ว3152,ว3153 [บัญชีรายชื่อฯ] 3 ธ.ค. 2555
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0810.5/ว3237 3 ธ.ค. 2555
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ด่วนที่สุด มท 0801.1/ว88 3 ธ.ค. 2555
ชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว5624 3 ธ.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 3 ธ.ค. 2555
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบด้วยการประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพฯ และการสอบสัมภาษณ์ตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0802.4/14060 [ผนวก ข. แนบท้ายประกาศฯ] 30 พ.ย. 2555
โครงการ "การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" มท 0809.5/ว88 [บัญชีรายชื่อ] 30 พ.ย. 2555
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) มท 0809.5/ว87 [บัญชีรายชื่อ] 30 พ.ย. 2555
ขอเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต ด่วนที่สุด มท 0807.3/ว3235 30 พ.ย. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มท 0809.5/ว86 30 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     419      420      421      422     (423)     424      425      426      427     ....หน้าสุดท้าย >> 800