แจ้งกรอกข้อมูลของผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key (20) และ (30) มท 0803/ว3233 30 พ.ย. 2555
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด งวดที่ 1 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว3232 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 30 พ.ย. 2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/401 29 พ.ย. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0802.3/ว3230 29 พ.ย. 2555
การบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่และนโยบายสำคัญของรัฐบาลร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มท 0810.2/ว3184 29 พ.ย. 2555
หารือการย้ายผู้อำนวยการกองช่างไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มท 0809.2/ว171 29 พ.ย. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 มท 0812/444 29 พ.ย. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 มท 0812/13938 29 พ.ย. 2555
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลร้านอาหาร และหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว3226 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 29 พ.ย. 2555
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 29 พ.ย. 2555
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน ด่วนที่สุด มท 0803/ว176 29 พ.ย. 2555
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจสอบและประเมินผลงาน มท 0803/ว3219 29 พ.ย. 2555
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ด่วนที่สุด มท0803/ว3217 28 พ.ย. 2555
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2555 ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว3218 28 พ.ย. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว3215 28 พ.ย. 2555
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวและภัยแล้ง ด่วนที่สุด มท 0891.2/ว3186 28 พ.ย. 2555
สำรวจงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่จัดสรรเกินกว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายจริง ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว3211 28 พ.ย. 2555
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับสถานศึกษาในสังกัดตรวจสอบ อาคาร สถานที่ มท 0893.1/ว3199 28 พ.ย. 2555
จดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 9/2555 ประจำเดือนธันวาคม 2555 มท 0806/ว55 28 พ.ย. 2555
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว3198 27 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     420      421      422      423     (424)     425      426      427      428     ....หน้าสุดท้าย >> 800