แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว3150 21 พ.ย. 2555
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/13711 21 พ.ย. 2555
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา รุ่นที่ 5 มท 0807.3/ว2922 21 พ.ย. 2555
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ด่วนที่สุด มท 0801.1/ว87 21 พ.ย. 2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว391 21 พ.ย. 2555
การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบดำเนินงาน ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 3139 20 พ.ย. 2555
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่นที่ 1 - 6 ด่วนที่สุด มท 0803/ว3138 [บัญชีรายชื่อฯ] 20 พ.ย. 2555
การสรรหา และการคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก มท 0893.2/ว3134 20 พ.ย. 2555
การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0806/ว3131 20 พ.ย. 2555
ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ มท 0891.3/ว3127 [คู่มือ] [ตัวอย่าง] 19 พ.ย. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนารบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) มท 0809.5/ว85 19 พ.ย. 2555
การตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ด่วนที่สุด มท 0891.2/ว3092 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5] 19 พ.ย. 2555
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 มท 0891.3/ว3126 19 พ.ย. 2555
ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว3125 19 พ.ย. 2555
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.3/ว3114 19 พ.ย. 2555
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มท 0801.1/ว86 19 พ.ย. 2555
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด่วนที่สุด มท 0801.1/ว85 19 พ.ย. 2555
การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร.ด่วนที่สุด 0812/ว24 16 พ.ย. 2555
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 11 - 13 มท 0893.4/ว3036 [บัญชีรายชื่ฯ] 16 พ.ย. 2555
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 11 - 13 มท 0893.4/ว3035 [บัญชีรายชื่อฯ] 16 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     422      423      424      425     (426)     427      428      429      430     ....หน้าสุดท้าย >> 800