การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ก.พ. 2556) สน.บถ. มท 0809.9/ว365 7 ก.พ. 2556
การชะลอโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว364 6 ก.พ. 2556
แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว363 [สิ่งที่ส่งด้วย] 6 ก.พ. 2556
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว356 6 ก.พ. 2556
การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว355 6 ก.พ. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว357 6 ก.พ. 2556
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ กจ. คำสั่ง มท ที่ 107/2556 5 ก.พ. 2556
การจัดสรรงบประาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/1225 5 ก.พ. 2556
ขอประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) สน.บถ. มท 0809.5/ว7 5 ก.พ. 2556
เชิญประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. และของ อปท. ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว344 5 ก.พ. 2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว339 [เอกสาร 1] [เอกสาร 2] [เอกสาร 3] 5 ก.พ. 2556
เร่งรัดรายงานแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แบบ ผส. 2 ) และแบบสรุปงบหน้าข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ (แบบ พก.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว343 5 ก.พ. 2556
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน สน.กศ. มท 0893.2/ว321 5 ก.พ. 2556
การกรอกข้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี สน.บถ. มท 0809.3/1240 4 ก.พ. 2556
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว317 4 ก.พ. 2556
โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา สน.สส. มท 0891.4/ว323 4 ก.พ. 2556
แผนปฎิบัติการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ปี 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว322 4 ก.พ. 2556
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว316 4 ก.พ. 2556
การสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว272 4 ก.พ. 2556
ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอเป้าหมายเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ปีงบประมาณ 2556 สน.สส. มท 0891.4/ว314 4 ก.พ. 2556
<< หน้าแรก...     422      423      424      425     (426)     427      428      429      430     ....หน้าสุดท้าย >> 816