รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 7 มท 0809.6/ว86 12 พ.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 9 มท 0809.6/ว88 12 พ.ย. 2555
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง มท 0801.1/ว3 12 พ.ย. 2555
แจ้งเริ่มการใช้งาน การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. พร้อมการยื่นเรื่องขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบ e-pension มท 0803/ว3040 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 9 พ.ย. 2555
การยกเลิกและกำหนดพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว3041 9 พ.ย. 2555
การประชุมเรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและขนาดกลาง กรณ๊พิเศษ มท 0809.2/ว168 9 พ.ย. 2555
แต่งตั้งคณะโฆษกกระทรวงมหาดไทยฝ่ายการเมือง มท 0801.1/334 9 พ.ย. 2555
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 มท 0891.3/ว3032 9 พ.ย. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว3024 8 พ.ย. 2555
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบ GFMIS มท 0803/ว3033 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 พ.ย. 2555
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบปรมะมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว3030 8 พ.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว3028 8 พ.ย. 2555
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 มท 0808.4/ว3022 [บัญชีรายชื่อฯ] 8 พ.ย. 2555
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน 2555 มท 0809.4/ว3021 7 พ.ย. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) มท 0808.2/ว3015 7 พ.ย. 2555
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 7 พ.ย. 2555
การบันทึกข้อมูลการทำประกันการรับเงินและการอายัดเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญในระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) มท 0803/ว3006 6 พ.ย. 2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ ด่วนที่สุด มท 0803/ว3007 6 พ.ย. 2555
การรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญหลักของชาติ ด่วนที่สุด มท 0891.1/ว3008 6 พ.ย. 2555
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่เนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555 และรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ขาดคุณสมบัติ 6 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     423      424      425      426     (427)     428      429      430      431     ....หน้าสุดท้าย >> 798