รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว3057 [บัญชีรายชื่อฯ] 12 พ.ย. 2555
เลื่อนกำหนดการประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่และสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว3054 12 พ.ย. 2555
การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ด่วนที่สุด มท 0803/ว3049 12 พ.ย. 2555
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มท 0803/ว3048 12 พ.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 9 มท 0809.6/ว87 12 พ.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 7 มท 0809.6/ว86 12 พ.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 9 มท 0809.6/ว88 12 พ.ย. 2555
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง มท 0801.1/ว3 12 พ.ย. 2555
แจ้งเริ่มการใช้งาน การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. พร้อมการยื่นเรื่องขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบ e-pension มท 0803/ว3040 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 9 พ.ย. 2555
การยกเลิกและกำหนดพื้นที่ที่มีความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว3041 9 พ.ย. 2555
การประชุมเรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและขนาดกลาง กรณ๊พิเศษ มท 0809.2/ว168 9 พ.ย. 2555
แต่งตั้งคณะโฆษกกระทรวงมหาดไทยฝ่ายการเมือง มท 0801.1/334 9 พ.ย. 2555
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง รายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 มท 0891.3/ว3032 9 พ.ย. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว3024 8 พ.ย. 2555
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าในระบบ GFMIS มท 0803/ว3033 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 พ.ย. 2555
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบปรมะมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว3030 8 พ.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว3028 8 พ.ย. 2555
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 มท 0808.4/ว3022 [บัญชีรายชื่อฯ] 8 พ.ย. 2555
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน 2555 มท 0809.4/ว3021 7 พ.ย. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) มท 0808.2/ว3015 7 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     424      425      426      427     (428)     429      430      431      432     ....หน้าสุดท้าย >> 800