คู่มือสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว136 [คู่มือฯ] 17 ม.ค. 2556
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด มท 0803/ว123 16 ม.ค. 2556
ผลการประชุม มท. ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด มท 0810.4/ว4,ว5 16 ม.ค. 2556
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว7 15 ม.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว6 15 ม.ค. 2556
การประชุม เรื่อง การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว114 15 ม.ค. 2556
การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว113 15 ม.ค. 2556
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 มท 0809.9/ว2 [บัญชี่รายชื่อฯ รุ่นที่ 1] [บัญชี่รายชื่อฯ รุ่นที่ 2] 15 ม.ค. 2556
การแต่งตั้งข้าราชการ มท 0802.3/ว110 14 ม.ค. 2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งแบบคำขอรับเงินโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2556 มท 0893.2/ว108 14 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0809.4/ว107 14 ม.ค. 2556
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 12/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว5 14 ม.ค. 2556
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ มท 0801.1/ว3 14 ม.ค. 2556
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระยะที่1 ประจำปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว101 11 ม.ค. 2556
การคัดเลือกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว160 11 ม.ค. 2556
แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว95 11 ม.ค. 2556
สารวันครู ปี 2556 10 ม.ค. 2556
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) มท 0803/ว74 10 ม.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว75 10 ม.ค. 2556
การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขาการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว73 10 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก...     427      428      429      430     (431)     432      433      434      435     ....หน้าสุดท้าย >> 816