โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ด่วนมาก มท 0893.2/ว2970 1 พ.ย. 2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว368 31 ต.ค. 2555
การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS มท 0808.4/ว2941 [บัญชีแนบท้าย] 31 ต.ค. 2555
การสำรวจงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรถ่ายโอน มท 0809.5/ว81 31 ต.ค. 2555
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยมาตรการคุ้มครองเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2554 มท 0804.5/ว2938 30 ต.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2936 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 30 ต.ค. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) มท 0809.4/ว2939 30 ต.ค. 2555
เร่งรัดสำรวจข้อมูลการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2944 30 ต.ค. 2555
ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กประถมวัย(แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ด่วนที่สุด มท 0893.4/ว2949 29 ต.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2556 มท 0809.6/ว2878 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 29 ต.ค. 2555
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าส่วนระดับ 7 เป็นผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 มท 0809.2/ว160 29 ต.ค. 2555
การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล มท 0893.2/ว2929 [รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ (ผู้บริหาร)] [รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ (ครู)] 29 ต.ค. 2555
เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.3/ว2899 29 ต.ค. 2555
การประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว2930 [ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ] 29 ต.ค. 2555
ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (ทุนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง - เพิ่มเติม) ด่วนมาก มท 0810.4/ว96 29 ต.ค. 2555
คู่มือการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online ด่วนที่สุด มท 0803/ว 2927 [เอกสารแนบฯ] 29 ต.ค. 2555
การสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 มท 0809.9/ว2914 [บัญชีรายชื่อฯ] 29 ต.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 1 (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2913 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 29 ต.ค. 2555
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ หนึ่งใจ...ให้ประชาชน ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มท 0891.2/ว2902 29 ต.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 1 (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2912 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 29 ต.ค. 2555
<< หน้าแรก...     427      428      429      430     (431)     432      433      434      435     ....หน้าสุดท้าย >> 800