สำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว70 10 ม.ค. 2556
สำรวจข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว71 10 ม.ค. 2556
เร่งรัดรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก มท 0808.2/ว59 10 ม.ค. 2556
รายงานการใช้ประโยขน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว61 10 ม.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต Training พัฒนาการศึกษาปฐมวัย มท 0893.4/ว56 [ใบสมัครฯ] [รายละเอียดโครงการฯ] 9 ม.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ผ่านระบบ GFMIS มท 0808.2/ว30 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 9 ม.ค. 2556
การสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีทบทวนจังหวะก้าวการขับเคลื่อนของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว51 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 9 ม.ค. 2556
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มท 0809.5/ว4 9 ม.ค. 2556
สำรวจข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา) ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว60 9 ม.ค. 2556
การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว54 8 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว52 [ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 10 - 32] 8 ม.ค. 2556
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) ด่วนมาก มท 0809.4/ว49 8 ม.ค. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (หลักสูตร 5 วัน) มท 0809.6/ว43 8 ม.ค. 2556
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) มท 0809.6/ว44 8 ม.ค. 2556
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด มท 0803/ว48 8 ม.ค. 2556
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด่วนที่สุด มท 0803/ว41 8 ม.ค. 2556
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มท 0809.5/ว90 [รายชื่อ] 8 ม.ค. 2556
การเบิกจ่ายยากลูโคซามีนซัลเฟต ด่วนที่สุด มท 0803/ว39 7 ม.ค. 2556
การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ด่วนมาก มท 0808.2/ว45 7 ม.ค. 2556
แนวทางการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 มท 0892.2/ว37 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 7 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก...     428      429      430      431     (432)     433      434      435      436     ....หน้าสุดท้าย >> 816