โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นจังหวัดให้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2555 ด่วนมาก มท 0804.1/ว1369 25 พ.ค. 2555
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 25 พ.ค. 2555
ขอความร่วมมือเสนอชื่อคนมหาดไทย/บุคคลต้นแบบตามโครงการมหาดไทย ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ ด่วนที่สุด มท 0801.3/ว31 25 พ.ค. 2555
การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว1370 25 พ.ค. 2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 25 พ.ค. 2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 25 พ.ค. 2555
การดำเนินงานภายใต้ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต มท 0891.4/ว1267 [ปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื [แบบฟอร์มการรายงานฯ ภายใต้ปฏิญญา ฯ ปี 54] [แบบฟอร์มแผนการดำเนินงานฯ ภายใต้ปฏิญญา ปี 55-58] 24 พ.ค. 2555
การสรรหากรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว1365 24 พ.ค. 2555
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2555 ด่วนมาก มท 0893.2/ว1351 24 พ.ค. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน มท 0809.4/ว1364,ว1328 24 พ.ค. 2555
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีการบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น มท 0891.4/ว1355 [รายชื่อเทศบาลและอบต.เป้าหมายเข้าอบรมฯ] 24 พ.ค. 2555
การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) ด่วนมาก มท 0808.2/ว2265 24 พ.ค. 2555
การขอความร่วมมือจังหวัดจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2555 (อปท.1) ด่วนมาก มท 0891.3/4974 24 พ.ค. 2555
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2250 23 พ.ค. 2555
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2249 23 พ.ค. 2555
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 23 พ.ค. 2555
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 12, 13 และ 14 มท 0809.5/ว46 [บัญชีรายชื่อฯ] 22 พ.ค. 2555
ทุนรัฐบาลอิสราเอลหลักสูตร Municipal Platforms for Local Strategic Development มท 0810.4/ว1341 22 พ.ค. 2555
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร Theoretical and Practical Techniques on Mechanized Construction Method and Maintenance of Constuction Equipment มท 0810.4/ว1340 22 พ.ค. 2555
การจัดประชุมบ้าน วัด โรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ด่วน มท 0893.2/ว1343 [เอกสารแนบ] 22 พ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     430      431      432      433     (434)     435      436      437      438     ....หน้าสุดท้าย >> 772