พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 มท 0803/ว18 3 ม.ค. 2556
รายชื่อผู้อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 มท 0809.5/ว1 [บัญชีรายชื่อฯ] 3 ม.ค. 2556
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ มท 0891.3/ว7 3 ม.ค. 2556
แนวปฏิบัติการขอเบิกเงินกรณีโอนสิทธิการรับเงินผ่าน GFMIS Web Online ด่วนที่สุด มท 0803/ว3501 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 2 ม.ค. 2556
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0802.3/ว2 [แบบเสนอความเห็นฯ] [ใบสมัครฯ] [หน้าที่ความรับผิดชอบฯ] 2 ม.ค. 2556
ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2556 มท 0810.4/ว3491 2 ม.ค. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว03 2 ม.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรจำปี 2556 รุ่นที่ 16 - 18 มท 0893.4/ว3290,ว3291,ว3292 [บัญชีรายชื่อฯ] 2 ม.ค. 2556
กำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน มท 0803/ว3500 2 ม.ค. 2556
จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ 1/2556 ประจำเดือนมกราคม 2556 มท 0806/ว62 2 ม.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการศึกษาท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน ด่วนที่สุด มท 0807.4/ว3468 2 ม.ค. 2556
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน มท 0803/ว3493 28 ธ.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว3492 28 ธ.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัตจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2555 ให้แก่องค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว3495 [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 28 ธ.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว3497 [บัญชีรายชื่อรุ่น 1] [บัญชีรายชื่อรุ่น 2] [บัญชีรายชื่อรุ่น 3] 28 ธ.ค. 2556
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 มท 0893.3/ว3481 28 ธ.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่อาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 (เพิ่มเติมรุ่นที่ 5) ด่วนมาก มท 0893.2/ว3450 [รายชื่อแนบท้าย] 28 ธ.ค. 2556
แจ้งผลการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มท 0893.1/236 28 ธ.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) มท 0809.5/ว92 [รายชื่อรุ่นที่ 2] [รายชื่อรุ่นที่ 3] 28 ธ.ค. 2556
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ด่วนที่สุด มท 0803/ว3488 28 ธ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     430      431      432      433     (434)     435      436      437      438     ....หน้าสุดท้าย >> 816