การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานมาก่อน มท 0809.2/ว117 17 ส.ค. 2555
หารือการกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง มท 0809.2/ว116 17 ส.ค. 2555
รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง มท 0809.2/ว2149 17 ส.ค. 2555
การส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ด่วนที่สุด มท 0893.3/8810 17 ส.ค. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 มท0808.2/ว2143 17 ส.ค. 2555
การประชาสัมพันธ์งานเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ มท0891.3/1367 [แผ่นพับ] 15 ส.ค. 2555
โครงการส่งเสริมสวัสดิการการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ ด่วนมาก มท0893.2/ว2107 15 ส.ค. 2555
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2555 มท0801.2/ว256 15 ส.ค. 2555
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.4/ว 3722 15 ส.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทำความเข้าใจและชี้แจงขอความร่วมมือในดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.9/ว 2117 15 ส.ค. 2555
โรงเรียนเป็นหนี้ค่าจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ด่วนมาก มท0893.3/8614 14 ส.ค. 2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด มท0808.2/ว2103 14 ส.ค. 2555
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) แต่ละครั้ง ในวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการต่อรองราคา กรณีมีผู้มีสิทธิเสนอราคารายเดียวหรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวเมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ด่วนที่สุด มท 0803/ว2101 10 ส.ค. 2555
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 มท 0893.2/ว2041 10 ส.ค. 2555
โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 7 พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว2017 10 ส.ค. 2555
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว2088 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ส.ค. 2555
คู่มือการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS มท 0803/ว2098 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ส.ค. 2555
การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภา ด่วนที่สุด มท 0809.9/ว2099 10 ส.ค. 2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 ด่วนที่สุด มท 0803/ว2087 9 ส.ค. 2555
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138 ด่วนที่สุด มท 0803/ว2085 9 ส.ค. 2555
<< หน้าแรก...     430      431      432      433     (434)     435      436      437      438     ....หน้าสุดท้าย >> 788