รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0802.4/ว3415 20 ธ.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมบนฐานข้อมูลเชิงวิชาชีพ มท 0807.4/ว3381 20 ธ.ค. 2555
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว3304 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 20 ธ.ค. 2555
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คำสั่ง สถ. ที่ 799/2555 20 ธ.ค. 2555
แนวทางปฏิบัติกรณีการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา มท 0808.3/ว3347 20 ธ.ค. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาไทย ด่วนที่สุด มท 0802.3/ว95 20 ธ.ค. 2555
การติดตามการเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพิ่มเติม มท 0808.4/ว3366 20 ธ.ค. 2555
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 มท 0808.4/ว3387 [รายชื่อผู้ส่งแบบตอบรับ] 20 ธ.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญขีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 14 มท 0808.4/ว3386 [บัญชีรายชื่อฯ] 20 ธ.ค. 2555
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว3390 19 ธ.ค. 2555
การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 มท 0890.4/ว3394 19 ธ.ค. 2555
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องรายงานการเงินรวมภาครัฐ มท 0803/ว180 19 ธ.ค. 2555
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา มท 0803/ว3388 19 ธ.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) มท 0808.2/ว3375 19 ธ.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 10 เพิ่มเติม มท 0807.3/ว3344 18 ธ.ค. 2555
การสรรหา และการเลือกคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด มท0893.2/ว3367 18 ธ.ค. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว3372 18 ธ.ค. 2555
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 มท 0802.4/ว3374 18 ธ.ค. 2555
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2552 มท 0809.2/ว173 18 ธ.ค. 2555
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว3375 18 ธ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     432      433      434      435     (436)     437      438      439      440     ....หน้าสุดท้าย >> 816