ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร Domestic Wastewater Treatment Techniques 15 พ.ค. 2555
โครงการ ทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2555 มท 0893.2/ว1279 15 พ.ค. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย มท 0802.3/ว1260 15 พ.ค. 2555
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติกร (ฉบับที่ 3) มท 0809.2/ว66 15 พ.ค. 2555
บัญชีประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1279 15 พ.ค. 2555
แบบสรุปความคิดเห็นเวทีประชาเสวนา ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว277 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 15 พ.ค. 2555
การปรับเงินเดือนให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ด่วนที่สุด มท 0802.3/ว39 [บัญชีรายละเอียดฯ] 14 พ.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 12 เรื่อง อาหารและโภชนาการก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน (Food&Nutrition:Moving towards the ASEAN Community) ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1243 14 พ.ค. 2555
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ มท 0803/ว1253 14 พ.ค. 2555
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว1259 14 พ.ค. 2555
การสรรหา และการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว1265 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 14 พ.ค. 2555
แบบสรุปความคิดเห็นเวทีประชาเสวนา 14 พ.ค. 2555
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0805/ว255 11 พ.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2555 รุ่นที่ 8 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว1251 [บัญชีรายชื่อฯ] 11 พ.ค. 2555
สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว1250 11 พ.ค. 2555
โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 ด่วนที่สุด 0893.2/ว1241 11 พ.ค. 2555
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นจังหวัดให้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2555 11 พ.ค. 2555
การเรียกรายงานการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับอุทกภัย/นโยบายเร่งด่วน มท 0803/ว1239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 พ.ค. 2555
การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดเวทีประชาเสวนา ด่วนที่สุด มท 0801.3/ว1242 10 พ.ค. 2555
ขอยกเลิกชื่อและเลขทึ่บัญชีเงินฝากธนาคารเดิมในการรับชำระค่าบริการ ด่วนที่สุด มท 0803/ว1238 10 พ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     432      433      434      435     (436)     437      438      439      440     ....หน้าสุดท้าย >> 772