การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มท 0802.4/ว2018 31 ก.ค. 2555
การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1991 31 ก.ค. 2555
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ มท 0803/ว1988 31 ก.ค. 2555
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ มท 0803/ว1987 31 ก.ค. 2555
หารืออำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัดมท 0808.2/ว1969 31 ก.ค. 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0802.5/41 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ก.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2002 31 ก.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2555 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 30 มท 0809.6/ว2016 [บัญชีรายชื่อฯ] 31 ก.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0808.3/ว2003 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ก.ค. 2555
การตรวจสอบข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของเทศบาลใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว1989 30 ก.ค. 2555
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1979 30 ก.ค. 2555
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว มท0803/ว1973 27 ก.ค. 2555
การตรวจสอบการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจำพร้อมกับการเป็นผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ มท08003/ว1972 27 ก.ค. 2555
การดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท0809.4/ว1952 27 ก.ค. 2555
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป้นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มท0893.3/ว1971 27 ก.ค. 2555
ให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด ผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555 ด่วนมาก มท0893.4/ว1965 27 ก.ค. 2555
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท0808.3/ว1955 27 ก.ค. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) มท0809.4/ว1960 27 ก.ค. 2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท0809.2/ว3450 26 ก.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ด่วนที่สุด มท0808.3/ว1954 [บัญชีจัดสรรเงินภาษี] 26 ก.ค. 2555
<< หน้าแรก...     432      433      434      435     (436)     437      438      439      440     ....หน้าสุดท้าย >> 787