การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1237 10 พ.ค. 2555
การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0892.3/ว4278 [แบบ 1 รายงานผลคะแนน] [แบบ 2 รายงานแบบสอบถามประชาชน] [แบบ 3 (แบบสรุปการสำรวจความพึงพอใจ) 10 พ.ค. 2555
การสนับสนุนการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด มท 0891.4/ว1224 [รายชื่อเทศบาลและอบต.ต้นแบบ2555] 10 พ.ค. 2555
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยกระบวนการแผนชุมชน มท 0891.4/ว1223 10 พ.ค. 2555
ทุนรัฐบาลอิสราเอล มท 0810.4/244 8 พ.ค. 2555
การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ปี 2555 มท 0892.1/ว1216 (ด่วนที่สุด) 4 พ.ค. 2555
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง มท 0803/ว1215 (ด่วนที่สุด) 4 พ.ค. 2555
ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2554 มท 0809.7/ว1911 4 พ.ค. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) มท 0809.4/ว1203 4 พ.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0891.3/ว1193 (ด่วนที่สุด) [เอกสารชี้แจง และแบบนำเสนอผลงาน] [ใบสำรองห้องพัก และแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม] 4 พ.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0809.4/ว1202 4 พ.ค. 2555
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเงินประกันผลงานผ่าน GFMIS Web Online มท 0803/ว1195 (ด่วนที่สุด) 4 พ.ค. 2555
โครงการฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รุ่นที่ 1-4 มท 0893.3/ว966 [บัญชีรายชื่อฯ] 4 พ.ค. 2555
การตรวจสอบและขอคืนเงินค่าลงทะเบียนฯ ของ อปท.ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด อปท. และโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณของ อปท.ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554ได้ มท 0893.3/ว1177 4 พ.ค. 2555
การรายงานความก้าวหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0810.3/ว1196 (ด่วนที่สุด) 4 พ.ค. 2555
ขอให้รายงานเรื่องร้องเรียนในระบบ Electronic Form มท 0804.1/ว12 (ด่วนมาก) 4 พ.ค. 2555
แนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) มท 0808.2/ว1192 3 พ.ค. 2555
สรุปผลการสัมมนา ผ่าวิกฤตมหาอุทกภัย 2554 เตรียมพร้อมรับมือวิกฤตน้ำ 2555 มท 0810.5/ว1184 (ด่วนที่สุด) 3 พ.ค. 2555
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0893.3/ว994 [บัญชีรายชื่อฯ] 3 พ.ค. 2555
โครงการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2555 มท 0893.3/ว1178 (ด่วนที่สุด) 3 พ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     433      434      435      436     (437)     438      439      440      441     ....หน้าสุดท้าย >> 772