การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0808.3/ว2609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.ย. 2555
รายชื่อ อปท. ที่ยังไม่ได้ส่งแบบ สบศ.1-3 ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว2612 27 ก.ย. 2555
การรับสมัครและประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว2634 27 ก.ย. 2555
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2629 27 ก.ย. 2555
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2628 27 ก.ย. 2555
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2627 27 ก.ย. 2555
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ 27 ก.ย. 2555
คู่มือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online ด่วนที่สุด มท 0803/ว2602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.ย. 2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ด่วนที่สุด มท 0803/ว2601 26 ก.ย. 2555
แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2556เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2600 26 ก.ย. 2555
โครงอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1-4 มท 0893.4/ว2538, ว2539, ว2540, ว2541 [ครูผู้ดูแลเด็กรุ่น1-4] 26 ก.ย. 2555
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0806/ว2535 26 ก.ย. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มท 0812/ว2598, ว19 [8 โรคร้ายของวัยทำงาน จัดใหม่] [10 ความสามารถหลัก] [เทคนิคการประชุม] 26 ก.ย. 2555
แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน ด่วนที่สุด มท 0803/ว2596 26 ก.ย. 2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2555 มท 0801.2/ว326 26 ก.ย. 2555
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของนายทะเบียน ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2582 26 ก.ย. 2555
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันและยาสูบ ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2574 25 ก.ย. 2555
การรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) มท 0809.4/ว2581 25 ก.ย. 2555
แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน ด่วนที่สุด มท 0807.3/ว2524 25 ก.ย. 2555
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) มท 0809.4/ว2578 25 ก.ย. 2555
<< หน้าแรก...     434      435      436      437     (438)     439      440      441      442     ....หน้าสุดท้าย >> 800