ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินภารกิจด้านสถานีอนามัย ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว3300 12 ธ.ค. 2555
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน มท 0803/ว138 12 ธ.ค. 2555
แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว3303 11 ธ.ค. 2555
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน มท 0808.2/ว3301 11 ธ.ค. 2555
การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยฐานะ ด่วนที่สุด มท 0809.9/ว3306 11 ธ.ค. 2555
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 และเลื่อนกำหนดการประชุมฯ รุ่นที่3-6 ด่วนที่สุด มท 0803/ว3311 [บัญชีรายชื่อฯ] 11 ธ.ค. 2555
ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ 2553 มท 0891.3/14304 11 ธ.ค. 2555
การฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของ สถ. ด่วนที่สุด มท 0802.3/ว3312 11 ธ.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด่วนที่สุด มท 0807.3/ว3302 7 ธ.ค. 2555
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่คณะกรรมการข้ารชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด) มท 0807.3/ว3261 7 ธ.ค. 2555
โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว3287 7 ธ.ค. 2555
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ด่วนมาก มท 0809.6/ว3305 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ 1 (5 วัน)] [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ 2 (7 วัน)] [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ 3 (15 วัน)] 7 ธ.ค. 2555
เร่งรัดข้อมูลสำรวจงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่จัดสรรเกินกว่าที่ อปท.จ่ายจริง ด่วนที่สุด มท 0809.3/14248 7 ธ.ค. 2555
ผลการคัดเลือกนักกีฬาดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2555 มท 0893.4/ว3294 7 ธ.ค. 2555
แนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นระดับสูงขึ้น 1 ระดับ กรณีพิเศษ ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว172 7 ธ.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มท 0808.3/ว3280 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 6 ธ.ค. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว3279 6 ธ.ค. 2555
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว5706 6 ธ.ค. 2555
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2556 มท 0890.4/ว3275 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 6 ธ.ค. 2555
การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มท 0801.1/ว91 6 ธ.ค. 2555
<< หน้าแรก...     434      435      436      437     (438)     439      440      441      442     ....หน้าสุดท้าย >> 816