คู่มือการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว1118 [คู่มือการปฏิบัติงานฯ] 27 เม.ย. 2555
โครงการการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อการมีส่วนร่วมในทางการเมือง มท 0890.4/ว1108 27 เม.ย. 2555
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 มท 0810.3/ว1122 (ด่วนที่สุด) 27 เม.ย. 2555
การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 มท 0893.2/ว1038 27 เม.ย. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) มท 0809.4/ว1114 (ด่วนมาก) 27 เม.ย. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2552 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) และรอบเดือนตุลาคม 2552 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) มท 0809.4/ว1113 (ด่วนมาก) 27 เม.ย. 2555
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0893.3/ว994 27 เม.ย. 2555
การสัมมนาชี้แจงคณะทำงานโครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0892.3/ว1107 26 เม.ย. 2555
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) 26 เม.ย. 2555
จัดส่งรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) มท 0893.3/ว1013 (ด่วนที่สุด) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 26 เม.ย. 2555
แจ้งกำหนดการทำหนังสือเดินทางราชการของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ สถ. รุ่นที่ 2 (ด่วนที่สุด) 26 เม.ย. 2555
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูบรรณารักษ์ฯ มท 0893.2/ว1095 (ด่วนมาก) 26 เม.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตและเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้ อปท. มท 0809.3/ว1098 (ด่วนที่สุด) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 เม.ย. 2555
การประชาสัมพันธ์โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๖ มท 0802.4/ว1101, ว1103 26 เม.ย. 2555
การดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย) มท 0809.4/ว1082 25 เม.ย. 2555
แจ้งเรื่องแนวทางในการกำหนดรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน มท 0803/ว1096 (ด่วนที่สุด) 25 เม.ย. 2555
อัตราราคางานต่อหน่วย มท 0808.2/ว1080 25 เม.ย. 2555
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 (รอบระดับประเทศ) มท0893.2/191 24 เม.ย. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2555) มท0808.2/ว1071 [รายชื่อบุคลากรถ่ายโอน ไตรมาสที่ 3] 24 เม.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว42 (ด่วนที่สุด) 24 เม.ย. 2555
<< หน้าแรก...     435      436      437      438     (439)     440      441      442      443     ....หน้าสุดท้าย >> 771