งาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555" มท 0893.3/ว1842 12 ก.ค. 2555
เร่งรัดการดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว1830 11 ก.ค. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) มท 0808.2/ว1811 10 ก.ค. 2555
เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0803/ว1828 10 ก.ค. 2555
การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่าง มท 0890.3/ว1820 10 ก.ค. 2555
การถอนคืนเงินได้แผ่นดินประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5/2555 มท 0808.3/ว1810 [รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีฯ] 10 ก.ค. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย มท 0802.3/ว1799,ว1798 9 ก.ค. 2555
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1804 9 ก.ค. 2555
ตอบข้อหารือเรื่อง การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างที่จ่ายจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนหรือเงินกู้อื่นใด มท 0809.4/ว1778 9 ก.ค. 2555
การนำบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงิน มท 0808.5/ว1789 9 ก.ค. 2555
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1787 9 ก.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1788 9 ก.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2555 มท 0809.3/ว1802 9 ก.ค. 2555
การเตรียมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 มท 0891.4/ว1767 9 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 มท 0891.4/ว3061 9 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 มท 0891.4/ว3060 9 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว3059 9 ก.ค. 2555
โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 รุ่นที่ 9-12 มท 0893.4/ว1782 [บัญชีรายชื่อฯ] 6 ก.ค. 2555
สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัย ความคืบหน้าการดำเนินการป้องกันแะบรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (video conference) ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว1779 6 ก.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน (สำหรับงานวิจัยปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0809.4/ว1774 6 ก.ค. 2555
<< หน้าแรก...     435      436      437      438     (439)     440      441      442      443     ....หน้าสุดท้าย >> 786