รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบด้วยการประเมินความเหมาะสมทางบุคลิกภาพฯ และการสอบสัมภาษณ์ตามโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0802.4/14060 [ผนวก ข. แนบท้ายประกาศฯ] 30 พ.ย. 2555
โครงการ "การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" มท 0809.5/ว88 [บัญชีรายชื่อ] 30 พ.ย. 2555
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) มท 0809.5/ว87 [บัญชีรายชื่อ] 30 พ.ย. 2555
ขอเลื่อนกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต ด่วนที่สุด มท 0807.3/ว3235 30 พ.ย. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มท 0809.5/ว86 30 พ.ย. 2555
แจ้งกรอกข้อมูลของผู้มีสิทธิขอใช้ GFMIS Token Key (20) และ (30) มท 0803/ว3233 30 พ.ย. 2555
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด งวดที่ 1 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว3232 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 30 พ.ย. 2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/401 29 พ.ย. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0802.3/ว3230 29 พ.ย. 2555
การบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่และนโยบายสำคัญของรัฐบาลร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มท 0810.2/ว3184 29 พ.ย. 2555
หารือการย้ายผู้อำนวยการกองช่างไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มท 0809.2/ว171 29 พ.ย. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 มท 0812/444 29 พ.ย. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าวด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 มท 0812/13938 29 พ.ย. 2555
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลร้านอาหาร และหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว3226 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 29 พ.ย. 2555
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 29 พ.ย. 2555
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน ด่วนที่สุด มท 0803/ว176 29 พ.ย. 2555
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจสอบและประเมินผลงาน มท 0803/ว3219 29 พ.ย. 2555
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ด่วนที่สุด มท0803/ว3217 28 พ.ย. 2555
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2555 ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว3218 28 พ.ย. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด มท 0803/ว3215 28 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     436      437      438      439     (440)     441      442      443      444     ....หน้าสุดท้าย >> 816