การประกวดคำขวัญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 10 ปี การจัดตั้ง มท 0802.2/ว72-73 6 ก.ค. 2555
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น รุ่นที่ 26-28 มท 0890.4/ว1780 6 ก.ค. 2555
การเตรียมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 120 ปี ในปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว1767 5 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว3059 5 ก.ค. 2555
แจ้งข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย มท 0809.4/ว1771 5 ก.ค. 2555
การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 มท 0893.4/ว1748 5 ก.ค. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 6 มท 0809.6/ว55 5 ก.ค. 2555
การเตรียมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 120 ปี ในปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว1767 5 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการภูมิภาค "ถอดรหัสมหาดไทย : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 120 ปี ในปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว3059 5 ก.ค. 2555
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มท 0809.2/ว92 4 ก.ค. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายการเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว1757 4 ก.ค. 2555
สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น เฉพาะส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 40 (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท.) ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว1765 4 ก.ค. 2555
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1744 4 ก.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1756 4 ก.ค. 2555
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว2999 4 ก.ค. 2555
ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1743 4 ก.ค. 2555
ขอความร่วมมือประกาศนโยบายกีฬาต้านยาเสพติดปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1742 4 ก.ค. 2555
รายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 5/2555 3 ก.ค. 2555
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2555 มท 0801.2/ว1740 3 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม สถ. ครั้งที่ 6/2555 มท 0801.2/ว202 3 ก.ค. 2555
<< หน้าแรก...     436      437      438      439     (440)     441      442      443      444     ....หน้าสุดท้าย >> 786