โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มท 0893.3/ว3198 27 พ.ย. 2555
อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการค่าบำบัด ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว3193 27 พ.ย. 2555
การจัดงานพระราชพิธีเเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2555 ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว3191 27 พ.ย. 2555
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มท 0807.4/ว3176 26 พ.ย. 2555
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากระบบ GFMIS มท 0803/ว3177 26 พ.ย. 2555
ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 ให้แก่คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (เดือนตุลาคม 2555 - เดือนกันยายน 2556) ด่วนที่สุด มท 0890.3/ว3183 26 พ.ย. 2555
การประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์แะการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 38 The International Conference on Veterinary Science (38th ICVS 2013) มท 0891.3/ว2138 26 พ.ย. 2555
การเตรียมความพร้อมการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว3178 23 พ.ย. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0802.3/ว3174 [เอกสารแนบ] 23 พ.ย. 2555
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) 23 พ.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2555 มท 0801.2/ว390 23 พ.ย. 2555
การดำเนินการคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2556 มท 0890.4/13726 22 พ.ย. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์) มท 0809.4/ว3167 22 พ.ย. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาและกลุ่มสาระวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) มท 0809.4/ว3168 22 พ.ย. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (กลุ่มสาระวิชาบริหาร) มท 0809.4/ว3169 22 พ.ย. 2555
การชี้แจงทำความเข้าใจต่อกลุ่มมวลชนกรณีการชุมนุมทางการเมือง ด่วนที่สุด มท 0214/ว5484 22 พ.ย. 2555
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว3143 22 พ.ย. 2555
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0808.2/ว3144 22 พ.ย. 2555
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กระทรวงมหาดไทย ด่วน มท 0802.3/ว3160 22 พ.ย. 2555
แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน (DRGs) มท 0803/ว3151 22 พ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     437      438      439      440     (441)     442      443      444      445     ....หน้าสุดท้าย >> 816