ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) 3 ก.ค. 2555
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ มท 0891.3/ว1737 3 ก.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการ 15 ปี ปลัด อบต. กับการพัฒนาท้องถิ่นไทย มท 0891.1/ว1735 3 ก.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม) มท 0809.4/ว228 3 ก.ค. 2555
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 15 ปี ปลัด อบต. กับการพัฒนาท้องถิ่น สขพท. 51/2555 3 ก.ค. 2555
แจ้งเร่งรัดการขอคืนเงินค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2555 เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย มท 0808.2/ว1731 2 ก.ค. 2555
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1730 2 ก.ค. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้อำนวยการการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นกรรมการคุรุสภา ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 2 ก.ค. 2555
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว100 29 มิ.ย. 2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มท 0809.4/ว1571 29 มิ.ย. 2555
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2555 ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว1700 29 มิ.ย. 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับบุคลากร อปท.(เทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555" รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1695 29 มิ.ย. 2555
สำนักงาน ก.พ. แจ้งย้ายสถานที่ทำการ 29 มิ.ย. 2555
หลักสูตรที่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) มท 0809.6/ว53 29 มิ.ย. 2555
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดที่ 3 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1720 29 มิ.ย. 2555
รายชื่อข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554 29 มิ.ย. 2555
ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ฉบับลงนาม) ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว13 28 มิ.ย. 2555
ตัวอย่างการกรอกแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (แบบ ปผ.2) ของท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด มท 0802.4/ว126 28 มิ.ย. 2555
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.ค. 2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว197 28 มิ.ย. 2555
การรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555) มท 0802.4/ว125 28 มิ.ย. 2555
<< หน้าแรก...     437      438      439      440     (441)     442      443      444      445     ....หน้าสุดท้าย >> 786