โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) 19 เม.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น (8 จังหวัด ในภาคกลาง) 19 เม.ย. 2555
ข่าวประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 19 เม.ย. 2555
คำกล่าวสดุดีและประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 120 ปี 19 เม.ย. 2555
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินโครงการ 1479 คนพิการปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสาน (ด่วนที่สุด) 19 เม.ย. 2555
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการติดอาวุธทางการค้าแก่ผู้บริหารระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง จังหวัดและท้องถิ่นพร้อมรุก-ปรับรับอาเซียน :AEC (มท 0807.3/ว1030) (ด่วนที่สุด) 19 เม.ย. 2555
การเร่งรัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดส่งแบบสรุปผลการปฏิบัติราชการฯ (มท 0802.4/3704) (ด่วนที่สุด) 19 เม.ย. 2555
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 (โครงการอาหารเสริม (นม)) (มท 0893.3/ว1028) (ด่วนที่สุด) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 เม.ย. 2555
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2554 19 เม.ย. 2555
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบำบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ.2554 (มท 0810.5/ว1016) 18 เม.ย. 2555
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำร่อง) (มท 0891.3/ว1025) 18 เม.ย. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (มท 0809.4/ว1017) 18 เม.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 3 (มท 0809.6/ว29) 18 เม.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 3 (มท 0809.6/ว28) 18 เม.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 2 (มท 0809.6/ว27) 18 เม.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (มท 0809.6/ว1023) [บัญชีรายชื่อฯ] 18 เม.ย. 2555
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2555) (มท 0802.2/3643) 18 เม.ย. 2555
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว948) 18 เม.ย. 2555
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นจังหวัดให้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี 2555 (มท 0804.1/ว8) 17 เม.ย. 2555
ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (มท 0810.3/ว1001) 17 เม.ย. 2555
<< หน้าแรก...     437      438      439      440     (441)     442      443      444      445     ....หน้าสุดท้าย >> 772