แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ ด่วนมาก มท 0803/ว2344 7 ก.ย. 2555
การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS มท 0803/ว2345 7 ก.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 7 สน.บถ. 0809.6/ว65 7 ก.ย. 2555
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่โรงเรียนในสังกัด อปท. ด่วนที่สุด มท0893.2/ว2347 7 ก.ย. 2555
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน รอบเมษายน 2554) มท 0809.4/ว2342 7 ก.ย. 2555
การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ด่วนที่สุด มท 0809.3/ว2337 7 ก.ย. 2555
การกำหนดให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้ระบบตำแหน่งในระบบวิทยฐานะได้รับเงินเดือนเมื่อเลื่อนอันดับเงินเดือนสูงขึ้น มท 0809.9/241 7 ก.ย. 2555
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559 มท 0891.4/ว2246 6 ก.ย. 2555
การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ด่วนที่สุด มท 0803/ว2320 5 ก.ย. 2555
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ มท 0803/ว2319 5 ก.ย. 2555
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS มท 0803/ว2318 [แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 1] [แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 2] [แนวทางการตรวจสอบฯ ส่วนที่ 3] 5 ก.ย. 2555
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดตามโครงการประกวดคำขวัญเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2555 มท 0802.5/ว14,10134 4 ก.ย. 2555
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล มท 0893.2/ว2289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ย. 2555
แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS มท 0803/ว2265 3 ก.ย. 2555
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น มท 0808.4/ว33 3 ก.ย. 2555
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเช็คขัดข้องผ่าน GFMIS Web Online มท 0803/ว2264 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ย. 2555
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มีผลใช้บังคับ มท 0891.3/ว2294 3 ก.ย. 2555
การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ปี พ.ศ.2555" ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2295 3 ก.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว2257 31 ส.ค. 2555
แจ้งสถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.2 "ร้อยละของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ด่วนที่สุด มท 0891.4/ว2266 31 ส.ค. 2555
<< หน้าแรก...     437      438      439      440     (441)     442      443      444      445     ....หน้าสุดท้าย >> 798